Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora.  WUA 25.    

 

Decyzja  przenosząca pozwolenie na budowę lub dokonane zgłoszenie obiektu budowlanego zostaje wydana na wniosek nowego inwestora na podstawie art. 40 ustawy Prawo budowlane.
Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę
lub dokonał przyjęcia zgłoszenia, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja/zgłoszenie została wydana, do przeniesienia tej decyzji/zgłoszenia na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji/zgłoszeniu oraz złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub
zgłoszenia są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonane zgłoszenie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nowego inwestora,
2. oświadczenie podmiotu, na rzecz którego ma być przepisane pozwolenie, iż przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
lub zgłoszeniu,
3. oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę
lub przyjęte zgłoszenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia,
4. ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budow
ę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia bez sprzeciwu, 
5. jeżeli budowa została rozpoczęta lub minęło ponad 3 lata od dnia uzyskania klauzuli prawomocności przez decyzje zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę należy przedłożyć dziennik budowy (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu).
6. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
7. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie przeniesienia pozwolenia.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej,
Za wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia - 90 zł – stawka wg cz. I, pkt 11 w.w Ustawy.
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV w.w Ustawy.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
- budownictwa mieszkaniowego,
- instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,
- budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek  działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
- budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
- pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ:
Opłaty skarbowej można dokonywać: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

 

  • Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu - Zapłać online
  • Przeniesienie zgłoszenia robót budowlanych na rzecz innego podmiotu - Zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę
lub dokonanego zgłoszenia.
Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 8, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA: W Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 lub na stronie: www.plock.eu

SPRAWĘ PROWADZI:: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Administracji, Architektoniczno - Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, Budynek C, III piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 8, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 1
4 66 (55, 64).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę
lub dokonanego zgłoszenia.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
data publikacji: 
czwartek, 29 grudnia 2011, godz. 08:52
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:38 -> historia zmian  (20)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 112

Stopka