Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 21 /2017
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. dochodów budżetowych oraz ogólnego nadzoru finansowego nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi
Referat Nadzoru Finansowego
Wydział Skarbu i Budżetu

 

Zakres wykonywanych zadań, a w szczególności:
1) opracowanie projektu uchwały budżetowej dla jednostek budżetowych;
2) określanie limitów funduszu płac oraz limitów stanu zatrudnienia, a także sporządzania symulacji skutków finansowych zwiększenia zatrudnienia oraz skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach;
3) analiza i weryfikacja rocznych planów finansowych przedkładanych przez jednostki, a także bieżąca aktualizacja tych planów w oparciu o zmiany dokonane uchwałami Rady, zarządzeniami Prezydenta oraz decyzjami kierowników jednostek budżetowych;
4) współpraca w zakresie opracowania wieloletniej prognozy finansowej oraz wnioskowanych w niej zmian;
5) ustalanie tygodniowych limitów wydatków dla jednostek budżetowych oraz analiza wykorzystania przez jednostki budżetowe środków z budżetu;
6) przekazywanie do jednostek budżetowych informacji o kwotach środków zewnętrznych jakie wpłynęły na rachunek budżetu i pozostają w dyspozycji jednostek;
7) analiza zadań współfinansowanych ze środków unijnych, w szczególności pod względem źródeł finansowania wydatków oraz ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej;
8) sprawdzanie sprawozdań budżetowych i finansowych składanych przez jednostki budżetowe pod względem formalno – rachunkowym oraz pod względem terminowości ich składania;
9) opracowywanie półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu;
10) analiza informacji przekazywanych przez jednostki budżetowe dotyczących stanu środków trwałych oraz opracowywanie informacji o stanie mienia w zakresie nadzorowanych jednostek budżetowych;
11) opracowywanie informacji i analiz z działalności jednostek budżetowych dla potrzeb przełożonych;
12) prowadzenie spraw związanych z udzielanymi ulgami w spłacie niepodatkowych należności budżetowych dotyczących funkcjonowania jednostek budżetowych.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu finansów i rachunkowości;
6. biegła znajomość pakietów biurowych, w tym biegła znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu, programów do tworzenia prezentacji typu PowerPoint i analogicznych;

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
- z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814),
- z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2016 r. poz 1047),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz 1870):
a) Dział I Zasady finansów publicznych;
b) Dział V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

II. znajomość rozporządzenia:
- Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia z dnia 4 marca 2010 r (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie – dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r.  poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1,  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym
8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o biegłej znajomości pakietów biurowych, w tym biegłej znajomości obsługi arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu, programów do tworzenia prezentacji typy PowerPoint i analogicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 27 lipca 2017 roku  Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
Al. J. Piłsudskiego 6;
ul. Miodowa 8.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. dochodów budżetowych oraz ogólnego nadzoru finansowego nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi
data publikacji: 
poniedziałek, 17 lipca 2017, godz. 13:43
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 17 lipca 2017, godz. 13:43 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
1 229

Stopka