Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XXX - 28-03-2017

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /30, 4 KB plik: /30, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XXX Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Funkcjonowanie PZOZ Sp. z o.o. pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacje o kontraktach z NFZ na rok 2017 i realizacji kontraktów w 2016 roku.
4) Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2016.
5) Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.
6) Informacja z realizacji programu „Gmina-Miasto Płock – Program wspierania rodziny na lata 2014-2016” za 2016 rok.
7) Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta Płocka z 28.02.2017 roku.
8) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2017-2020” (druk nr 514) – projekt obywatelski,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039 (druk nr 537),
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 (druk nr 538),
4. zmiany uchwały nr 206/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 513),
5. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 515),
6. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 (druk nr 516),
7. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 517),
8. przyjęcia do realizacji na terenie miasta Płocka „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022” (druk nr 518),
9. zmiany statutu Płockiej Galerii Sztuki (druk nr 519),
10. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (druk nr 520),
11. dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (druk nr 521),
12. określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 522),
13. określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 523),
14. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na przyznanie dotacji z budżetu Miasta Płocka niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w celu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina-Miasto Płock ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego (druk nr 524),
15. zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej (druk nr 525),
16. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka (druk nr 526),
17. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 527),
18. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Płock w roku 2017” (druk nr 528),
19. Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku (druk nr 529),
20. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 530),
21. zmiany Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji (druk nr 531),
22. przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019 (druk nr 532),
23. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna-południe” w Płocku (druk nr 533),
24. aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka (druk nr 534),
25. przystąpienia Gminy Miasto - Płock do spółdzielni socjalnej osób prawnych celem ochrony zwierząt na terenie miasta Płocka (druk nr 536),
26. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana Krzysztofa Rafała Keklak z dnia 15 lutego 2017 roku, dotyczącego uchwały Rady Miasta Płocka Nr 372/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie pozbawienia części ulic kategorii dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu i zaliczenia wybranych dróg położonych na terenie miasta Płocka do kategorii dróg gminnych w części w jakiej ul. Włościany na całym odcinku w granicach miasta Płocka pozbawiona została kategorii drogi publicznej gminnej tj. w pkt 62 załącznika nr 1 do ww. uchwały Rady Miasta Płocka (druk nr 535),
27. skargi Pana Leszka Żórawskiego (druk nr 512).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11) Interpelacje i zapytania radnych.
12) Odpowiedzi na interpelacje.
13) Sprawy różne.
14) Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XXX - 28-03-2017
data publikacji: 
wtorek, 21 marca 2017, godz. 10:34
ostatnia zmiana: 
wtorek, 21 marca 2017, godz. 10:38 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 856

Stopka