Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 1275/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 stycznia 2004 r.


R e g u l a m i n
konkursu na stanowisko dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

1.Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

2.Zadaniem Komisji Konkursowej jest :

a.określenie kryteriów, jakimi będzie się  kierować przy ocenie przydatności kandydatów,
b.decydowanie o dopuszczeniu kandydatów do konkursu na podstawie kryteriów doboru określonych w  ogłoszeniu konkursu,
c.przeprowadzenie postępowania konkursowego.

3.Komisja rozpoczyna pracę nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu zgłoszenia ofert.

4.Termin złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami nie może być krótszy niż 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

5.Prace Komisji Konkursowej są prowadzone pod warunkiem obecności 2/3 jej składu osobowego. Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.

6.Warunki Konkursu:

1/ Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

> wykształcenie wyższe – preferowane prawnicze, ekonomiczne, w zakresie nauk społecznych,
ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
staż pracy minimum 3 lata w pomocy społecznej,
zdolności kierownicze i organizacyjne,
dobry stan zdrowia.
2/  Oferta powinna zawierać:

 > koncepcję  funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i systemu pomocy społecznej w mieście,
> curriculum vitae,
> odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
> zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
> zaświadczenie o niekaralności.

3/ O otwarciu ofert i dopuszczeniu do udziału w konkursie kandydaci zostaną   powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.

4/ Zastrzega się możliwość nie dokonania wyboru bądź unieważnienia konkursu na dowolnym etapie jego przebiegu.

Dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” należy składać w  Wydziale Organizacji i Spraw Administracyjnych – Oddział Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, pok. Nr 114 ,  do dnia 25 stycznia 2004 r.

7.  Konkurs odbywa się dwuetapowo :
1/ W I etapie członkowie Komisji na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata stwierdzają, czy kandydat spełnia warunki  oraz decydują  o dopuszczeniu do II etapu Konkursu.
2/ W razie odmowy przez Komisję Konkursową dopuszczenia kandydata do konkursu, kandydat może w ciągu 3 dni zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o rozstrzygnięcie zasadności odmowy. Do czasu rozstrzygnięcia zasadności odmowy, Komisja zawiesza postępowanie konkursowe.
2/ W II etapie konkursu Komisja Konkursowa przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z  kandydatami.

8.Po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa w tajnym głosowaniu wyłania kandydata na  stanowisko dyrektora / regulamin głosowania stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia/.

9.W razie stwierdzenia przydatności więcej niż jednego kandydata na stanowisko dyrektora, Komisja Konkursowa ustala kolejność kandydatów.
10.W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora wszystkich kandydatów, Komisja Konkursowa zwraca się do Prezydenta Miasta Płocka o ponowne ogłoszenie konkursu.

11.Z czynności Komisji Konkursowej sporządza się protokół.

12 Komisja Konkursowa przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentami Prezydentowi Miasta Płocka.

13.Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem powołania przez Prezydenta Miasta Płocka dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
Prezydent Miasta Płocka może rozwiązać Komisję w razie zaistnienia   okoliczności, o których mowa w  pkt. 12.

 14.Obsługę Komisji Konkursowej zapewnia Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Płocka.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1275/04
data publikacji: 
wtorek, 27 stycznia 2004, godz. 10:56
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 stycznia 2004, godz. 10:56 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 543

Stopka