Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań.
2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie następujących wymagań:
a) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;
b) posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, w tym co najmniej:
lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,
salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiając prowadzenie zajęć, plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz który winien umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia;
c) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, przy czym:
- co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy winien być własnością przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
- pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C nie starszy niż 7 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii D nie starszy niż 12 lat;
4. pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:
a) uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań,
b) uzyskiwania uprawnień instruktorów,
c) szkolenie osób ubiegających się o kartę rowerową;
5. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:
a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
b) jednego instruktora posiadającego uprawnienie do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań oraz osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191)
6. posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 500 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku.

Zapłać online

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Pokój 109, I piętro, Al. Piłsudskiego 6 lub Referat Komunikacji, Stanowisko nr 5, Sala Obsługi Klienta, Al. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Termin odpowiedzi: Do 30 dni po złożeniu kompletnych dokumentów.

Uwagi:
Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.
Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

  1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepismi Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
  6. każdy ma prawo do żądania od administatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osbowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. 2016 r. poz. 327),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 poz. 1000 ze zm.),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
data publikacji: 
czwartek, 22 września 2016, godz. 15:07
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 11:57 -> historia zmian  (28)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 714

Stopka