Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań.
2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie następujących wymagań:
a) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;
b) posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, w tym co najmniej:
lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,
salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiając prowadzenie zajęć, plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz który winien umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia;
c) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, przy czym:
- co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy winien być własnością przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
- pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C nie starszy niż 7 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii D nie starszy niż 12 lat;
4. pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:
a) uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań,
b) uzyskiwania uprawnień instruktorów,
c) szkolenie osób ubiegających się o kartę rowerową;
5. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:
a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
b) jednego instruktora posiadającego uprawnienie do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań oraz osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191)
6. posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 500 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku.

Zapłać online

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Pokój 109, I piętro, Al. Piłsudskiego 6 lub Oddział Komunikacji, Stanowisko nr 5, Sala Obsługi Klienta, Al. Piłsudskiego 6.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Termin odpowiedzi: Do 30 dni po złożeniu kompletnych dokumentów.

Uwagi:
Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.
Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922, z późn. zm.) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
  • dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku i będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszego wniosku.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. 2016 r. poz. 327).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. 2016 poz. 1827 ze zm).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 2017 r. poz. 1257).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
data publikacji: 
czwartek, 22 września 2016, godz. 15:07
ostatnia zmiana: 
czwartek, 14 grudnia 2017, godz. 10:39 -> historia zmian  (22)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
844

Stopka