Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

 

Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika  wieczystego.  WSP-10.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7).

WYMAGANE  DOKUMENTY:

I. Podmioty, które nie są przedsiębiorcami i nie prowadzą działalności gospodarczej i:
1. deklarują wniesienie opłaty z tytułu sprzedaży  w ratach lub
2. deklarują wniesienie opłaty z tytułu sprzedaży w kwocie jednorazowej składają:
 a) wypełniony wniosek,
 b) aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym
 c) aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków
 d) aktualną mapę ewidencyjną
 e) kserokopię aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym  wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału)
 f) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany)
 g) inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

II. Podmioty, które są przedsiębiorcami, prowadzą działalność gospodarczą i:
deklarują wniesienie opłaty z tytułu sprzedaży w kwocie jednorazowej składają:
1. wypełniony wniosek,
2. aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków
3. aktualną mapę ewidencyjną
4. kserokopię aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym  wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału)
5. dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany)
6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osób prawnych (oryginał lub uwierzytelniona kopia)
7. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym  REGON  – w przypadku osób prawnych (oryginał lub uwierzytelniona kopia)
8. decyzja w sprawie nadania numeru  NIP  (oryginał lub uwierzytelniona kopia)
9. uchwała właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na nabycie własności nieruchomości 
10. inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

III. Podmioty, które są przedsiębiorcami, prowadzą działalność gospodarczą i:
deklarują wniesienie opłaty z tytułu sprzedaży  w ratach - z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej  składają:
1. wypełniony wniosek,
2. aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym
3. aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków
4. aktualną mapę ewidencyjną
5. kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału)
6. dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany)
7. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osób prawnych (oryginał lub uwierzytelniona kopia)
8. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – w przypadku osób prawnych (oryginał lub uwierzytelniona kopia)
9. decyzja w sprawie nadania numeru  NIP  (oryginał lub uwierzytelniona kopia)
10. uchwała właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na nabycie własności nieruchomości
11. dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości pomocy de minimis:
 a) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” - zał. Nr 1,
 b) aktualne informacje niezbędne do przyznania pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy/ów i prowadzonej przez niego/nich działalności gospodarczej1  tj.:
wszystkie zaświadczenia  o  pomocy  de minimis jakie wnioskodawca/y (oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą) otrzymał/li w roku, w  którym ubiega/ją się o pomoc, oraz w ciągu 2-ch poprzedzających go lat,
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę/ów (i jednostki powiązane) - zał. Nr 2
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zał. Nr 3,
informacje niezbędne do udzielenia pomocy de  minimis,  dot. w szczególności wnioskodawcy/ów (oraz jednostek gospodarczych powiązanych z wnioskodawcą) i prowadzonej przez niego/nich działalności gospodarczej oraz wielkości   i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
 c) dokumenty  finansowe  pozwalające  ocenić  sytuację  wnioskodawcy/ów (oraz jednostek gospodarczych powiązanych z wnioskodawcą) – za rok, w  którym wnioskodawca/y ubiega/ją się o pomoc, oraz z dwóch poprzedzających go lat,
 d) rating przedsiębiorcy, a w przypadku jego braku oświadczenie o kondycji ekonomiczno – finansowej  firmy ze wskazaniem kategorii ratingowej: AAA-A, BBB, BB, B, CCC (objaśnienie na str. 4 pkt 2 wniosku),
 e) informację czy równocześnie z przedmiotowym wnioskiem, wnioskodawca/y składał/li w innych instytucjach wnioski w sprawie udzielenia pomocy de minimis – zał. Nr 4.     
Nieprzedstawienie  przez wnioskodawcę – przedsiębiorcę żądanych dokumentów, wymienionych w pkt. 11,  spowoduje, że wniosek w zakresie rozłożenia należności na raty nie będzie uwzględniony, a  sprzedaż  nastąpi za jednorazową odpłatnością.
11. inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

IV. Podmioty, które są przedsiębiorcami, prowadzą działalność gospodarczą i:
deklarują wniesienie opłaty z tytułu sprzedaży  w ratach  - bez uwzględnienia przepisów o pomocy publicznej, z zastosowaniem Zarządzenia nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014 r.   (objaśnienie na str. 4 pkt 1 wniosku), składają:
1. wypełniony wniosek,
2. oświadczenie wnioskodawcy zawierające deklarację wniesienia opłaty z tytułu sprzedaży w ratach - z zastosowaniem Zarządzenia nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014 r. – zał. Nr 5 
3. aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym
4. aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków
5. aktualną mapę ewidencyjną
6. kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału)
7. dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany)
8. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osób prawnych (oryginał lub uwierzytelniona kopia)
9. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – w przypadku osób prawnych (oryginał lub uwierzytelniona kopia)
10. decyzja w sprawie nadania numeru  NIP (oryginał lub uwierzytelniona kopia) 
11. uchwała właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na nabycie własności nieruchomości
12. inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1h ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od otrzymania zgody Wojewody Mazowieckiego na sprzedaż.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Umowa w formie aktu notarialnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Kancelaria notarialna.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 32, art. 10 ust. 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek  8.30-17.30, piątek 8.30- 15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. WSP - 10.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:53 -> historia zmian  (49)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 997

Stopka