Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.NIEZBĘDNY FORMULARZ: Osoba ubiegająca się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia zaległości podatkowych składa wniosek o zastosowanie ulgi oraz wypełnia właściwy „Formularz Informacyjny” niezbędny do rozpatrzenia podania:
1. wersja dla osób fizycznych;
2. wersja dla osób prawnych niebędących przedsiębiorcami;
3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
5. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, prowadzącego działalność w rolnictwie lub rybołówstwie
6. oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ).

Druk do pobrania również w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek

2. właściwy formularz

3. w przypadku formularzy wymienionych w pkt. 3-5 należy dodatkowo załączyć następujące dokumenty:

- sprawozdanie finansowe za 3 ostatnie lata rozrachunkowe,
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku,
- w przypadku osób fizycznych, będących przedsiębiorcami ubiegających się o pomoc de minimis, „Formularz informacyjny dla osób fizycznych”
- oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ)
- pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty), o ile w sprawie ustanowiono pełnomocnika

Nieprzedłożenie powyższych załączników spowoduje rozpatrzenie sprawy przez organ podatkowy w oparciu o posiadane materiały.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

  • Od podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych i przesunięcia terminu płatności podatku oraz podania w sprawie umorzenia podatku nie pobiera się opłaty skarbowej,
  • Podanie w sprawie umorzenia kosztów upomnienia podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł, na podstawie cz. I pkt 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

  • Kasa Urzędu Miasta (I piętro pok. 132 wejście od ul. Zduńskiej 3)
  • na rachunek bankowy Urzędu Miasta w PKO BANK POLSKI nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929).

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30 -15.00, czwartek 8.30 - 17.00, piątek 8.30 -15.00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie decyzji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Biuro Podawcze – stanowisko nr 1 (Płock, ul. Zduńska 3) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta (Płock, pl. Stary Rynek 1)

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Podatków i Księgowości

INFORMACJI UDZIELA:
Ulgi i umorzenia  -  Referat Wymiaru Podatków – pok. 141C, tel. 24 367 15 39
Nadpłaty podatki  - 
Referat Dochodów Podatkowych – pok. 139C,  241C tel. 24 367 15 30 ( 31, 32, 34)
Nadpłaty opłaty -
Referat Opłat – pok. 45E, tel. 24 367 15 28, 24 367 08 12.

DODATKOWE INFORMACJE:
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.)
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 362 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 121, poz. 810).
- Zarządzenie 520/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Procedur windykacji należności Gminy-Miasta Płock w Urzędzie Miasta Płocka.

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do godz. 15.30, czwartek od godziny 8.30 do godz. 17.30, piątek od godz. 8.30 do godz. 15.30

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.
data publikacji: 
piątek, 20 kwietnia 2018, godz. 10:42
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 września 2019, godz. 12:14 -> historia zmian  (11)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
65 000 515

Stopka