Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.NIEZBĘDNY FORMULARZ: Osoba ubiegająca się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia zaległości podatkowych składa wniosek o zastosowanie ulgi oraz wypełnia właściwy „Formularz Informacyjny” niezbędny do rozpatrzenia podania:
1. wersja dla osób fizycznych;
2. wersja dla osób prawnych niebędących przedsiębiorcami;
3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
5. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, prowadzącego działalność w rolnictwie lub rybołówstwie
6. oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ).

Druk do pobrania również w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek

2. właściwy formularz

3. w przypadku formularzy wymienionych w pkt. 3-5 należy dodatkowo załączyć następujące dokumenty:

- sprawozdanie finansowe za 3 ostatnie lata rozrachunkowe,
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku,
- w przypadku osób fizycznych, będących przedsiębiorcami ubiegających się o pomoc de minimis, „Formularz informacyjny dla osób fizycznych”
- oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ)
- pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty), o ile w sprawie ustanowiono pełnomocnika

Nieprzedłożenie powyższych załączników spowoduje rozpatrzenie sprawy przez organ podatkowy w oparciu o posiadane materiały.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

  • Od podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych i przesunięcia terminu płatności podatku oraz podania w sprawie umorzenia podatku nie pobiera się opłaty skarbowej,
  • Podanie w sprawie umorzenia kosztów upomnienia podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł, na podstawie cz. I pkt 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

  • Kasa Urzędu Miasta (I piętro pok. 132 wejście od ul. Zduńskiej 3)
  • na rachunek bankowy Urzędu Miasta w PKO BANK POLSKI nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929).

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30 -15.00, czwartek 8.30 - 17.00, piątek 8.30 -15.00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie decyzji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Biuro Podawcze – stanowisko nr 1 (Płock, ul. Zduńska 3) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta (Płock, pl. Stary Rynek 1)

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Podatków i Księgowości

INFORMACJI UDZIELA:
Ulgi i umorzenia  -  Referat Wymiaru Podatków i Opłat – pok. 141C, tel. 24 367 15 39
Nadpłaty podatki  - 
Referat Dochodów Podatkowych – pok. 139C,  241C tel. 24 367 15 30 ( 31, 32, 34)
Nadpłaty opłaty - 
Referat Wymiaru Podatków i Opłat – pok. 45E, tel. 24 367 15 28, 24 367 08 12.

DODATKOWE INFORMACJE:
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.)
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 362 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 121, poz. 810).
- Zarządzenie 520/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Procedur windykacji należności Gminy-Miasta Płock w Urzędzie Miasta Płocka.

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do godz. 15.30, czwartek od godziny 8.30 do godz. 17.30, piątek od godz. 8.30 do godz. 15.30

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.
data publikacji: 
piątek, 20 kwietnia 2018, godz. 10:42
ostatnia zmiana: 
środa, 19 sierpnia 2020, godz. 13:01 -> historia zmian  (12)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
66 491 794

Stopka