Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.  WUA 24.


 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokumenty, z których wynika brak możliwości uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu (najemcy) /oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/.
2. Dokumenty, z których wynika fakt niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym: w przypadku, gdy roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia - ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych - /kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/.
3. Opis sposobu i zakresu planowanych robót wraz z określeniem terminu korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
4. Dodatkowo - w sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - należy przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu).
5. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
6. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000).
decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - 10 zł stawka wg cz. I, pkt 53 ww Ustawy
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy .
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
budownictwa mieszkaniowego,
instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,
budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ:
Opłaty skarbowej można dokonywać: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 14 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości lub decyzja odmowna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 3671 595 lub za pokwitowaniem, przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA: w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 lub na stronie internetowej www.plock.eu

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1 III piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 3671 595,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel.: 24 3671 455, 464, 513, 518, 519.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:
Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
data publikacji: 
czwartek, 29 grudnia 2011, godz. 08:54
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:36 -> historia zmian  (20)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 689

Stopka