Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała Nr 278/XIX/08
Rady Miasta Płocka
z  dnia 29 stycznia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Straż Miejską w Płocku umów na okres  przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Straż Miejską w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy, których przedmiotem jest zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zaangażowanie na ten cel środków w maksymalnej wysokości:
a) w 2008 roku – 1.582,00 (tysiąc pięćset osiemdziesiąt dwa)  złote,
b) w 2009 roku –    659,00 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć) złotych.

§ 2.

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska oraz Budżet Miasta Płocka na 2009 rok.

§ 3.

Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Straż Miejską w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej rodzaj zobowiązania i okres, na jaki mają być zaciągane. Umowy, o których mowa są niezbędne dla zapewnienia ciągłości usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Łączne zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi: w 2008 roku – 1.582,00 zł., w 2009 roku – 659,00 zł.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 278/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku
data publikacji: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:27
ostatnia zmiana: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:27 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 722

Stopka