Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  OOS - 20.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek i oświadczenie nr 1 lub oświadczenie nr 2  (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- decyzję o naliczeniu podatku rolnego,
- w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej deklarację z Urzędu Skarbowego o opłacaniu podatku od działów specjalnych produkcji rolnej.

Złożenie podpisu/ -ów na oświadczeniu powinno odbyć się w obecności pracownika Zespołu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
17 zł za wydanie zaświadczenia zgodnie z cz. II pkt 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 ze zm.)

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Wydziału Podatków i Księgowości (wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
17,00 zł Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - opłata za poświadczenie oświadczenia zapłać online
17,00 zł

Poświadczenie oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - opłata za poświadczenie oświadczenia

zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: poświadczenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ochrony Środowiska, Zespół Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E-32, I piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2018, poz. 1405 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu poświadczenia oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1405 ze zm.);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:14
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 12:50 -> historia zmian  (39)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 426

Stopka