Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  OOS - 20.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek i oświadczenie nr 1 lub oświadczenie nr 2  (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- decyzję o naliczeniu podatku rolnego,
- w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej deklarację z Urzędu Skarbowego o opłacaniu podatku od działów specjalnych produkcji rolnej.

Złożenie podpisu/ -ów na oświadczeniu powinno odbyć się w obecności pracownika Zespołu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
17 zł za wydanie zaświadczenia zgodnie z cz. II pkt 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 ze zm.)

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Wydziału Podatków i Księgowości (wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
17,00 zł Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - opłata za poświadczenie oświadczenia zapłać online
17,00 zł

Poświadczenie oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - opłata za poświadczenie oświadczenia

zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: poświadczenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ochrony Środowiska, Zespół Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E-32, I piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2018, poz. 1405 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu poświadczenia oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1405 ze zm.);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:14
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 12:50 -> historia zmian  (39)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 952

Stopka