Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej i rozrywkowej, nie będącej imprezą masową. WZK – 03.

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Pisemne zawiadomienie o imprezie skierowane do Prezydenta Miasta Płocka nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Informacje, które należy zamieścić w zawiadomieniu:
1. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji,
2. rodzaj i charakter imprezy,
3. miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,
4. określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Oświadczenie o zapoznaniu się oraz przestrzeganiu w trakcie trwania imprezy Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka, w tym Polityki Środowiskowej (dostępnych na stronie www.zsz.plock.eu)

DOKUMENTY SKŁADANE NA ŻĄDANIE:
W związku z faktem, że pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem, Prezydent Miasta może zażądać zaświadczenia właściwego organu o ich spełnieniu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie. W przypadku decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, powinna być ona doręczona organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Forma pisemna.
W przypadku zakazu zorganizowania imprezy – decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- złożenie: bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta bądź drogą pocztową;
- odbiór: drogą pocztową / goniec Urzędu Miasta Płocka

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka, pok. A 223, tel./fax 24 367 17 19.

INFORMACJE: Tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) - Rozdział 4 Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Dodatkowe informacje:
1. W przypadku organizacji imprez (rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne), które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny obowiązujące są przepisy ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1260 ze zm.) – Oddział 5 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
2. W przypadku planowania przeprowadzenia imprezy na Rynku Starego Miasta należy uwzględnić i przestrzegać zapisów Regulaminu imprez organizowanych na Rynku Starego Miasta stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5362/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2010 r.)
3. W przypadku planowania imprez, których  przeprowadzenie związane jest z działaniami przy zabytku lub na obszarze zabytkowym, mogącymi mieć wpływ na jego stan, wygląd i odbiór, wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej i rozrywkowej, nie będącej imprezą masową. WZK – 03.
data publikacji: 
środa, 07 września 2011, godz. 10:08
ostatnia zmiana: 
środa, 31 stycznia 2018, godz. 10:16 -> historia zmian  (7)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 781 497

Stopka