Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 7 /2018
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych
Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Przygotowania Projektów InwestycyjnychDo wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) przygotowywanie niezbędnych dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego;
2) prowadzenie spraw związanych z projektami w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego pn. "Modernizacja Energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku";
3) przygotowywanie umów i aneksów dla zamówień zlecanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
4) sporządzanie sprawozdań, bilansów i informacji z zakresu prowadzonych inwestycji oraz  sprawozdań zbiorczych;
5) analiza kosztów inwestycyjnych i współudział w weryfikowaniu wszystkich kosztorysów stanowiących podstawę do przeprowadzenia przetargów, wyboru ofert, zlecenia robót dodatkowych oraz rozliczeń powykonawczych;
6) przyjęcie dokumentacji wraz ze sprawdzeniem pod względem kompletności i zakresu opracowania, a także egzekwowanie usunięcia stwierdzonych błędów;
7) analizowanie niezbędnych dokumentów techniczno-rozliczeniowych i po sprawdzeniu ich zgodności z warunkami podpisanych umów i zatwierdzeniu przez upoważnione osoby przekazywanie ich do Oddziału Finansowo-Księgowego;
8) przygotowywanie danych wyjściowych do projektowania oraz kosztorysowania i uzgodnienia z  odpowiednimi służbami;
9) prowadzenie ustaleń z wykonawcami, projektantami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, dotyczących przydzielonych do realizacji zadań;
10) prowadzanie spraw dotyczących przekazywanych do dalszej realizacji inwestycji miejskich Referatowi Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego;
11) uczestnictwo w komisjach przetargowych;
12) przygotowywanie wniosków do instytucji i organizacji zewnętrznych o dofinansowanie, kredytowanie inwestycji miejskich wraz z rozliczaniem uzyskanych dofinansowań;
13) ustalanie i pozyskiwanie podstawowych założeń i warunków technicznych do projektowania;
14) koordynacja i nadzór wykonywanych dokumentacji projektowych opracowywanych dla inwestycji miejskich;
15) współudział w rozliczaniu zadań, na które uzyskano fundusze ze źródeł zewnętrznych dla uzyskania ulg i zwolnień;
16) współudział w analizowaniu i opiniowaniu projektów, aneksów i załączników do podpisywanych umów pod względem zasadności i zobowiązania gminy;
17) współudział przy opracowywaniu harmonogramów umownych i realizacyjnych nadzorowanych inwestycji;
18) współdziałanie i współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, a także z zarządcami istniejących dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury miejskiej;
19) wspieranie i pomoc inwestorom zewnętrznym w prowadzeniu procesu inwestycyjnego;
20) współpraca w zakresie opiniowania dokumentów pod względem prawnym z radcą prawnym;
21) przekazywanie Wykonawcy (Wykonawcom) terenu placu budowy;
22) współudział w odbiorach końcowych zadań inwestycyjnych;
23) przygotowywanie i zlecanie niezbędnych opinii i ekspertyz do rzeczoznawców (ekspertów).

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa;
6. znajomość programu komputerowego CAD;
7. znajomość programów do kosztorysowania;
8. znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji oraz procesu inwestycyjnego na każdym etapie;
9. znajomość zagadnień z zakresu modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Wymagania dodatkowe:
znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na II piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1,  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o znajomości programu komputerowego CAD – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o znajomości programów kosztorysowania – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
11. oświadczenie o znajomości  zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji oraz procesu inwestycyjnego na każdym etapie - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
12. oświadczenie o znajomości  zagadnień z zakresu modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
13. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 16 marca  2018 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6;
ul. Miodowa 8.


drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych
data publikacji: 
poniedziałek, 05 marca 2018, godz. 15:11
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 05 marca 2018, godz. 15:11 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
1 153

Stopka