Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej.  GM - 03.  

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- 4 egz. Dokumentacji geologicznej oraz 4 egz. w postaci elektronicznej;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji”
- w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 10 zł
za wydanie decyzji i 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: 
w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro) lub na rachunek bankowy Gminy - Miasto Płock: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
wniosek z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8, odbiór decyzji w pok. E-23, parter.

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Kształtowania Środowiska - Geolog Miasta, pok. E-5, parter.

INFORMACJE:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art.93 i 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2126);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologficznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  (Dz.U. z 2016 r. poz.2033);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1000, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256).

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zatwierdzania dokumentacji geologicznej zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

GODZINY PRACY URZĘDU: 
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:06
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:07 -> historia zmian  (43)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 414

Stopka