Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej.  GM - 03.  

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- 4 egz. Dokumentacji geologicznej oraz 4 egz. w postaci elektronicznej;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji”
- w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 10 zł
za wydanie decyzji i 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: 
w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro) lub na rachunek bankowy Gminy - Miasto Płock: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
wniosek z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7, odbiór decyzji w pok. E-23, parter.

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Kształtowania Środowiska - Geolog Miasta, pok. E-5, parter.

INFORMACJE:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art.93 i 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2126);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologficznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  (Dz.U. z 2016 r. poz.2033);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1827, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zatwierdzania dokumentacji geologicznej zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

GODZINY PRACY URZĘDU: 
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:06
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 07 stycznia 2019, godz. 12:30 -> historia zmian  (41)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
56 391 463

Stopka