Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2330/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 września 2008r.

w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1563 o pow. 4743 m2 położonej w Płocku przy ul. Lachmana stanowiącej własność Gminy Płock oraz ustalenia jej ceny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128), art. 37 ust. 2 punkt 1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust.1 i 3 oraz art. 69 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601; z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 3 Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej 3 lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Płocku przy ul. Lachmana oznaczoną jako działka nr 1563 o powierzchni 4743 m2 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 2.

1/ Ustala się cenę nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ul. Lachmana oznaczonej jako działka nr 1563 o powierzchni 4743 m2 w wysokości – 623 372,00zł.
2/ Zalicza się na poczet ceny nieruchomości gruntowej kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości – 481 243,00 zł.
3/ Ustala się cenę sprzedaży tej nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu w wysokości – 142 129,00 zł.
4/ Po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% określonej w Uchwale Nr 710/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku cena sprzedaży nieruchomości wymienionej w pkt. 3 wynosi – 14 212,90 zł.
Do kwoty ustalonej w pkt 4 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% tj. 3 126, 84 zł .
Łączna kwota do zapłaty – 17 339,74 (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2330/08 z dnia 03 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 515

Stopka