Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Młodszy Referent w Zespole Monitoringu
Zespół Monitoringu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Ogłoszenie NR  36/2016Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Obsługa bieżąca i eksploatacyjna monitoringu  wizyjnego Miasta, a w szczególności:
- bieżące i bezpośrednie monitorowanie rejonów objętych zasięgiem kamer,
- rejestracja zdarzeń  na przeznaczonych do tego celu urządzeniach  i środkach technicznych,
- bieżące zgłaszanie awarii sprzętu Koordynatorowi Zespołu, a w razie jego nieobecności koordynatorom zmianowym,
2. Bieżące prowadzenie indywidualnych dzienników dyżurów.
3. Współdziałanie z dyżurnym operacyjnym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas:
- prowadzenia działań na terenie Miasta w związku z zaistniałymi zdarzeniami,
- opracowywania informacji z przebiegu pełnionego dyżuru dotyczących monitorowania i odnotowywanych zdarzeń.
4. Przekazywanie wszelkich informacji odnośnie pełnionego dyżuru koordynatorowi zmianowemu oraz wykonywanie jego poleceń związanych z realizacją zadań. Składanie wniosków i propozycji  związanych z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego Miasta, a także  z prowadzonymi na terenie Miasta akcjami.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4.  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie  minimum średnie
6. znajomość topografii miasta, poparta oświadczeniem kandydata
7. znajomość obsługi sprzętu składającego się na system monitoringu wizyjnego Miasta (monitory, konsole, rejestratory, sprzęt audiowizualny, klimatyzatory), poparta oświadczeniem kandydata

* Wzór oświadczenia znajduje się pod niniejszym ogłoszeniem.

Wymagania dodatkowe:
I.  znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ),

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.


Warunki pracy na stanowisku:
Praca zmianowa ( 3 zmiany we wszystkie dni tygodnia).
Praca w budynku Urzędu i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem na II piętro. Stanowisko pracy na III piętrze (bez podjazdu), w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o nieodpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.
Stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2016 r.  poz.902 )
7. oświadczenie kandydata o niekaralności
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – Młodszy Referent w Zespole Monitoringu - ogłoszenie  Nr 36/ 2016 na adres:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacyjny
Oddział Organizacji i Kadr
Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 sierpnia 2016 roku.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.

* Wzór
………………………………
(imię i nazwisko)

                                                             Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, iż znam obsługę sprzętu składającego się na system monitoringu wizyjnego Miasta  (monitory, konsole, rejestratory, sprzęt audiowizualny, klimatyzatory)
                               
                               ……………………………
                                    (podpis)
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Młodszy Referent w Zespole Monitoringu
data publikacji: 
piątek, 29 lipca 2016, godz. 14:56
ostatnia zmiana: 
piątek, 29 lipca 2016, godz. 14:56 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 216

Stopka