Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE NR 6003/06
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 21 listopada 2006r.

w sprawie: powołania Komisji do ustalenia stanów rzeczywistych (ilościowych) w zasobie bibliotecznym (księgozbiorze podręcznym) Urzędu Miasta Płocka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271 Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku, Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku, Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2005 roku, Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 4405/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2006r. zmienionego zarządzeniem nr 4478/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2006r., zmienionego zarządzeniem nr 4568/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006r, zmienionego zarządzeniem nr 5355/06 z dnia 28 lipca 2006r, zmienionego zarządzeniem nr 5535/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2006r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję do ustalenia stanu rzeczywistego zasobu bibliotecznego (księgozbioru podręcznego) Urzędu Miasta Płocka w składzie:
a) Przewodniczący Komisji - Elżbieta Pawelec
b) Członek - Ewa Ogieniewska
c) Członek – Agnieszka Kopera
2. Komisja przeprowadzi prace, o których mowa w § 2 w okresie od 15.11.2006 do 15.12.2006 według stanu na dzień 31.10.2006r.

§ 2

1.Komisja ustali stany rzeczywiste księgozbioru odrębnie dla każdego rodzaju zasobu tj.:
a) książki,
b) broszury,
c) CD.
2.Komisja sporządzi:
a) spis wydawnictw pełnowartościowych będących w posiadaniu pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz przechowywanych w bibliotece,
b) spis wydawnictw nieaktualnych, zniszczonych i zbędnych oraz nie zwróconych przez pracowników.
3.Spisy wymienione w § 2 ust. 2 Komisja przedstawi do zatwierdzenia Sekretarzowi Miasta Płocka.
4.Po zatwierdzeniu dokonanych spisów nastąpi zdjęcie z ewidencji ilościowej wydawnictw, o których mowa w ust. 2 lit. b.

§ 3

Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad pracami Komisji powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 6003/06 z dnia 21 listopada 2006r.
data publikacji: 
piątek, 24 listopada 2006, godz. 11:47
ostatnia zmiana: 
piątek, 24 listopada 2006, godz. 11:47 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 393

Stopka