Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 2525/16

ZARZĄDZENIE Nr 2354/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 września 2008r.

w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto - Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wnosi się jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, położonej w Płocku przy ulicy Tysiąclecia 13, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 485/1 i 485/2 o łącznej powierzchni 3889 m2, zabudowanych budynkiem Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Przychodni Rehabilitacyjnej, dla których VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgi wieczyste nr PL1P/00075055/1 oraz PL1P/00081470/1.

2.Wnoszony wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o wartość wynikającą z wyceny nieruchomości, sporządzonej przez Rzeczoznawcę majątkowego Radosława Kowalczyka, zam. ...*

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonała Wioletta Jankowska - Kancelaria Prezydenta Miasta - Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2354/08 z dnia 05 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 527

Stopka