Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2399/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 września 2008r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Miasto Płock.

Na podstawie art. 5 ust.5 i 5a, art.5c pkt 2 i art. 36 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września z 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 roku Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 roku Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917), art. 11a pkt. 2 i art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Dz.U. Nr 173, poz. 1218), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz.1855) zarządza się, co następuje:

§ 1
Ogłasza się konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora następujących szkół prowadzonych przez Miasto Płock:
1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż im. Vuka Karadżicia 1,
2. Zespół Szkół Nr 3 w Płocku, ul. Łukasiewicza 11,

§ 2
1.Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.Ogłoszenie o konkursach podlega zamieszczeniu w dwóch dziennikach: jednym o zasięgu wojewódzkim i jednym o zasięgu lokalnym.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław MilewskiZałącznik nr 1
do zarządzenia Nr 2399/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 września 2008r.

Prezydent Miasta Płocka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż im. Vuka Karadżicia 1,
2. Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku, ul. Łukasiewicza 11,

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §§ od 1 do 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4)dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5)dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami);
11)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Kandydaci składają oryginały dokumentów, lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Wzór druku zaświadczenia lekarskiego na stronie internetowej: bip.ump.pl
Link komunikaty i ogłoszenia.

4.Oferty adresowane do Wydziału Edukacji /tel. 0-24 367-17-05/ należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (kontaktem telefonicznym) i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ................................................. w terminie do dnia 24 października 2008 roku na adres: Urząd Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko Nr 8, Stary Rynek 1.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2399/08 z dnia 18 września 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 04 listopada 2008, godz. 10:49
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 listopada 2008, godz. 10:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 511

Stopka