Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR   6/2018
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Starszy specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
Biuro Inwestycji StrategicznychDo wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) prowadzenie inwestycji w ramach obowiązków wynikających z pełnienia przez miasto funkcji Inwestora Bezpośredniego w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności:
a) przygotowania inwestycji strategicznych w tym:
- uzyskanie podstawowych założeń i warunków technicznych do projektowania,
- przygotowanie wymaganych założeń i warunków technicznych do projektowania,
- udział w komisjach przetargowych,
- przygotowanie projektów umów,
- współpraca na każdym etapie z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym egzekwowanie skutków niewykonania lub nienależytego wykonania umów przez wykonawców,
- koordynacja procesu uzyskania pozwolenia na budowę/ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- sprawdzenie i ocena kompletności dokumentacji projektowej,
- dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej,
- przygotowanie oświadczeń w sprawie własności gruntów,
- przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/ZRID,
- pomoc wykonawcy w przygotowaniu i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę;
b) koordynacja i nadzór całości inwestycji:
- uzgadnianie zmian w dokumentacji projektowej,
- uzgadnianie wydatkowania środków finansowych,
- kontrola zgodności wykonania prac z przyjętym harmonogramem rzeczowo–finansowym,
- nadzór na budowie (organizacja i udział w naradach, w tym koordynacyjnych);
c) współpraca techniczno-ekonomiczna z jednostkami zewnętrznymi:
- usługi naukowo-badawcze,
- wymiana informacji;
d) bieżąca współpraca z Inwestorem Zastępczym oraz Generalnym Wykonawcą w zakresie obowiązków Inwestora Bezpośredniego:
- udział w rozwiązaniu problemów techniczno-organizacyjnych,
- dokonywanie uzgodnień zmian dokumentacji projektowej oraz środków finansowych,
- udział w naradach koordynacyjnych;
e) opracowywanie i aktualizowanie harmonogramów techniczno-finansowych realizacji inwestycji, weryfikowanie rozliczeń finansowych podmiotów biorących udział w realizacji inwestycji;
f) sporządzanie bilansów, sprawozdań, informacji z zakresu realizowanych inwestycji.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa lub inżynierii środowiska;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. znajomość programów do kosztorysowania w branży budowlanej;
8. znajomość programów do projektowania w branży budowlanej;
9. znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875
ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na IV piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na III piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1,  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim  (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o znajomości programów do kosztorysowania w branży budowlanej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
11. oświadczenie o znajomości programów do projektowania w branży budowlanej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
12. oświadczenie o znajomości zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
13. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 26 lutego 2018 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6;
ul. Miodowa 8.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Starszy specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
data publikacji: 
środa, 14 lutego 2018, godz. 13:31
ostatnia zmiana: 
środa, 14 lutego 2018, godz. 13:32 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
874

Stopka