Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR   6/2018
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Starszy specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
Biuro Inwestycji StrategicznychDo wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) prowadzenie inwestycji w ramach obowiązków wynikających z pełnienia przez miasto funkcji Inwestora Bezpośredniego w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności:
a) przygotowania inwestycji strategicznych w tym:
- uzyskanie podstawowych założeń i warunków technicznych do projektowania,
- przygotowanie wymaganych założeń i warunków technicznych do projektowania,
- udział w komisjach przetargowych,
- przygotowanie projektów umów,
- współpraca na każdym etapie z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym egzekwowanie skutków niewykonania lub nienależytego wykonania umów przez wykonawców,
- koordynacja procesu uzyskania pozwolenia na budowę/ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- sprawdzenie i ocena kompletności dokumentacji projektowej,
- dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej,
- przygotowanie oświadczeń w sprawie własności gruntów,
- przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/ZRID,
- pomoc wykonawcy w przygotowaniu i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę;
b) koordynacja i nadzór całości inwestycji:
- uzgadnianie zmian w dokumentacji projektowej,
- uzgadnianie wydatkowania środków finansowych,
- kontrola zgodności wykonania prac z przyjętym harmonogramem rzeczowo–finansowym,
- nadzór na budowie (organizacja i udział w naradach, w tym koordynacyjnych);
c) współpraca techniczno-ekonomiczna z jednostkami zewnętrznymi:
- usługi naukowo-badawcze,
- wymiana informacji;
d) bieżąca współpraca z Inwestorem Zastępczym oraz Generalnym Wykonawcą w zakresie obowiązków Inwestora Bezpośredniego:
- udział w rozwiązaniu problemów techniczno-organizacyjnych,
- dokonywanie uzgodnień zmian dokumentacji projektowej oraz środków finansowych,
- udział w naradach koordynacyjnych;
e) opracowywanie i aktualizowanie harmonogramów techniczno-finansowych realizacji inwestycji, weryfikowanie rozliczeń finansowych podmiotów biorących udział w realizacji inwestycji;
f) sporządzanie bilansów, sprawozdań, informacji z zakresu realizowanych inwestycji.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa lub inżynierii środowiska;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. znajomość programów do kosztorysowania w branży budowlanej;
8. znajomość programów do projektowania w branży budowlanej;
9. znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875
ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na IV piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na III piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1,  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim  (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o znajomości programów do kosztorysowania w branży budowlanej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
11. oświadczenie o znajomości programów do projektowania w branży budowlanej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
12. oświadczenie o znajomości zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
13. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 26 lutego 2018 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6;
ul. Miodowa 8.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Starszy specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
data publikacji: 
środa, 14 lutego 2018, godz. 13:31
ostatnia zmiana: 
środa, 14 lutego 2018, godz. 13:32 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 215

Stopka