Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3993/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie: wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o. aportu w postaci prawa własności  środków  trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie  z art. 30 ust. 2 pkt.3 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591, z 2002r., Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116  poz. 1203) w związku z  uchwałą nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta  Płocka w spółkach. /Dz.Urz.Woj. Maz.  z 2004 roku Nr 261 poz.7120/ zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wnosi się jako  wkład niepieniężny (aport) do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku,  środki trwałe  według  załącznika  do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Płock.
2.Wniesiony wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności środków  trwałych o wartości 620 000,00 /sześćset dwadzieścia tysięcy/ złotych  przeznacza się  na podwyższenie kapitału  zakładowego spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z siedzibą  w Płocku, według  wartości przedstawionej w załączniku  o których mowa w §1 ust.1

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3993/05 z dnia 27 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 11:45
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 11:45 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 542

Stopka