Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 2764/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 stycznia 2009r.

w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111); art. 4 ust.1 pkt 2, art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 10055 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111); art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027; Nr 141, poz. 888) –  zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych w zakresie:
a) profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom,
b) promocji zdrowia w szkołach,
c) stomatologii dla dzieci i młodzieży,
d) edukacji przedporodowej.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację programów, o których mowa w ust. 1 pkt a i b.
3. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2

Ustalić warunki konkursu, których treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Powołać Komisję Konkursową w składzie:
1) Przewodniczący                - Piotr Kubera                   – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
2) Z-ca Przewodniczącego   - Katarzyna Michalska      – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP
3) Sekretarz       - Agnieszka Busz       – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP
4) Członek                             - Anna Stępień       – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP
5) Członek                            - Nina Jaworska – Jankowska   – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP
6) Członek                            - Małgorzata Murawska   – Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Finansowo – Księgowy UMP                                                                                     
2. Przyjąć Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Upoważnić Przewodniczącego Komisji Konkursowej do ustalenia terminu i miejsca rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2764/09 z dnia 06 stycznia 2009r.
data publikacji: 
środa, 07 stycznia 2009, godz. 11:59
ostatnia zmiana: 
środa, 07 stycznia 2009, godz. 11:59 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 525

Stopka