Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2764/09
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06.01.2009r.

REGULAMIN  PRACY  KOMISJI  KONKURSOWEJ


§ 1

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej “Komisją”, zostaje powołana w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych w zakresie:
a) profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom,
b) promocji zdrowia w szkołach,
c) stomatologii dla dzieci i młodzieży,
d) edukacji przedporodowej.
2. Komisja wyłania realizatorów programów, o których mowa w ust. 1, w drodze konkursu ofert.
3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym eksperci z danej dziedziny medycyny.
4. Komisja rozwiązuje się z chwilą zaakceptowania przez Prezydenta Miasta Płocka dokonanego przez Komisję wyboru realizatorów programów.

§ 2

1. Konkurs ofert rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu i trwa do czasu rozstrzygnięcia.
2. Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadzi do wyłonienia najkorzystniejszej oferty w ramach danego  programu, Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta Płocka wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego w zakresie tego programu.

§ 3

1. Posiedzenia Komisji powinny rozpocząć się nie później niż w terminie 7. dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert określony w ogłoszeniu o konkursie.
2. Prezydent Miasta Płocka ma prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
3. Do odbycia posiedzenia przez Komisję konieczna jest obecność co najmniej 4 członków Komisji.
4. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Zastępcy.
5. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem rozstrzygnięcia będą podejmowane przez Komisję zwykłą większością głosów.
6. Do obowiązków Sekretarza Komisji należy sporządzanie protokołu z posiedzeń Komisji, jak też protokołu końcowego.

§ 4

W razie, gdy do postępowania konkursowego zostanie zgłoszona tylko jedna oferta na dany program, Komisja może dokonać wyboru tej oferty, jeśli spełnia ona wymagania określone w warunkach konkursu.

§ 5

Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.

§ 6


Komisja przystępując do rozstrzygnięcia konkursu, dokonuje kolejno następujących czynności:
1. stwierdza liczbę ofert złożonych w konkursie;
2. ustala zgodność ofert z zakresem merytorycznym konkursu, określonym w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert ...”, oferty nie spełniające warunków zostają odrzucone - z zastrzeżeniem pkt 3 – 4;
3. odrzuceniu podlegają oferty: niezgodne z zakresem merytorycznym konkursu, złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie oraz złożone po terminie;
4. w przypadku wystąpienia w ofercie braków formalno - prawnych lub niejasności, Komisja może odrzucić ofertę lub wezwać oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień, w wyznaczonym terminie. Oferty nie uzupełnione przez oferenta (złożenie brakujących dokumentów, złożenie wyjaśnień) w wyznaczonym   terminie, podlegają odrzuceniu przez Komisję;
5. sporządza listę ofert spełniających kryteria przedstawione w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert ...”;
6. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
7. dokonuje wyboru :
a) 1 oferty na program stomatologii dla dzieci i młodzieży oraz edukacji przedporodowej,
b) 1 oferty na każdy z wymienionych pakietów w ramach następujących programów : profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom oraz promocji zdrowia w szkołach, spośród ofert spełniających kryteria konkursowe.
8. Komisja może przeprowadzić indywidualne negocjacje z oferentami w celu :
a) ustalenia liczby planowanych świadczeń zdrowotnych,
b)  ustalenia jednolitej ceny za świadczenia zdrowotne tego samego rodzaju (w przypadku ofert częściowych),
c) złożenia dodatkowych wyjaśnień w razie pojawienia się ewentualnych wątpliwości.

§ 7

1. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu oferty, jeżeli oferentem jest:
a) osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
b) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
c) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej;
d) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty albo osoba związana z nią tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej;
e) osoba pozostająca z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji.
2. Po ustaleniu listy ofert spełniających kryteria konkursowe członkowie Komisji podpisują oświadczenie, że nie zachodzi okoliczność wykluczająca ich z pracy Komisji zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 1.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Prezydent Miasta Płocka może uzupełnić skład Komisji poprzez powołanie nowego członka.

§ 8

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół końcowy, który powinien zawierać następujące elementy:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
2) imiona i nazwiska członków Komisji;
3) liczbę zgłoszonych ofert;
4) wskazanie odrzuconych ofert, z podaniem przyczyn ich odrzucenia;
5) wskazanie ofert spełniających kryteria konkursowe;
6) ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia oferentów;
7) wskazanie najkorzystniejszej oferty dla każdego z programów albo stwierdzenie wraz z uzasadnieniem, że żadna z ofert nie została przyjęta;
8) ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji Konkursowej;
9) informację o odczytaniu protokołu;
10) informację o przedstawieniu opinii przez zaproszone na posiedzenie osoby;
11) podpisy wszystkich członków Komisji.

§ 9

Komisja składa protokół, o którym mowa w  § 8, do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 10

1. Po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Płocka protokołu, o którym mowa w § 8, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP zawiadamia pisemnie oferentów o wynikach konkursu.
2. Od decyzji Prezydenta Miasta Płocka nie przysługuje odwołanie.
3. Zakończenie postępowania konkursowego następuje w chwili zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Płocka protokołu, o którym mowa w ust. 8.


Zatwierdzam

Mirosław Milewski
( - )

Prezydent Miasta Płocka
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2764/09
data publikacji: 
środa, 07 stycznia 2009, godz. 12:11
ostatnia zmiana: 
środa, 07 stycznia 2009, godz. 12:11 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 983

Stopka