Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- 2 egz. Projektu robót geologicznych

- informacja o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości w granicach, której roboty te mają być wykonywane
- w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji”
-
dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 10 zł za wydanie decyzji i 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone)

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie w siedzibie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na rachunek bankowy Gminy - Miasto Płock: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

kwotatytuł płatności
10,00 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji zapłać online
17,00 zł

od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone)

zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
wniosek z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Kształtowania Środowiska - Geolog Miasta, pokój E-5, parter.

INFORMACJI UDZIELA:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art.80 i 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2126);
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz.1969, ze zm.);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1000, ze zm.);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256).

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zatwierdzania projektów robót geologicznych zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:07
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:07 -> historia zmian  (39)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 794

Stopka