Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Starszy Specjalista – stanowisko ds. logistyki i gospodarki sprzętem OC
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Referat Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
Ogłoszenie NR  45/2016Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Udział w planowaniu przygotowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych OC oraz zaopatrzenia Miasta w wodę w warunkach specjalnych, w tym:
- nadzór nad właściwym utrzymaniem stanu istniejących budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz zaopatrzenia miasta w wodę,
- opracowanie wniosków i propozycji dotyczących budowli ochronnych oraz planowanie w zakresie przystosowania podpiwniczeń budynków i innych pomieszczeń na zastępcze budowle ochronne doraźnie przygotowane,
- kontrole i nadzór nad realizacją zadań w zakresie budowli ochronnych dla ludności, w tym wyposażeniem schronów oraz pozostałych ukryć w niezbędne urządzenia techniczne,
- zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej studni awaryjnych oraz terenu wokół nich.
2. Współudział w planowaniu przygotowania systemu wykrywania i alarmowania w Mieście, w tym:
- przygotowanie wniosków i propozycji dotyczących stanu urządzeń SWA,
- kontrole i nadzór nad utrzymaniem w sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń SWA w mieście.
3. Planowanie i realizowanie przedsięwzięć technicznego i materiałowego zabezpieczenia, związanego z udziałem sił i środków OC w akcjach ratunkowych, w zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, powodzi, katastrof i innych klęsk żywiołowych oraz wykonywanie technicznych przedsięwzięć przygotowawczych do kierowania siłami OC, ewakuacją ludności, w tym:
- bieżące prowadzenie na szczeblu miasta ewidencji sprzętu, urządzeń, materiałów jednorazowego użytku oraz dokumentowanie obrotów, zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w tym zakresie,
- tworzenie i aktualizacja zestawień ewidencyjnych elementów OC,
- udział w okresowych inwentaryzacjach, wybrakowaniu i utylizacji sprzętu OC,
- składanie okresowych sprawozdań z działalności technicznej i zaopatrzenia w sprzęt OC do jednostki nadrzędnej,
- kontrole i nadzór nad realizacją przedsięwzięć w zakresie zaopatrzenia przez jednostki organizacyjne, instytucje i zakłady pracy z terenu m. Płocka,
- planowanie zabiegów konserwacyjnych sprzętu OC.
4. Analizowanie i określanie potrzeb inwestycyjnych, modernizacyjnych, materiałowo-technicznych i konserwacyjnych dla istniejących elementów OC, wyszczególnienie zakresu prac niezbędnych do wykonania, ustalenie źródeł finansowania, weryfikacja kosztorysów oraz wybór wykonawców.
5.  Współpraca w zakresie:
- analizowania potrzeb szkoleniowych i ćwiczeń ma terenie Miasta oraz organizowania szkoleń,
- planowania i tworzenia formacji OC oraz ich wyposażenia zgodnie z tabelami należności,
- planowania operacyjnego, w tym opracowanie i aktualizowanie Planu Obrony Cywilnej - Plan zabezpieczenia logistycznego działań obrony cywilnej.
6. Przygotowywanie projektów uchwał i umów w zakresie merytorycznych obowiązków.
7.  Analiza potrzeb finansowych w zakresie merytorycznych obowiązków.
8. Realizowanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne w zakresie: opisu przedmiotu zamówienia, szacowania wartości zamówienia, istotnych postanowień co do treści zawartej umowy, terminowego zawarcia umowy.
9. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu, przedsiębiorstwami i instytucjami na terenie Miasta oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wykonywaniu zadań obronnych.
 Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie wyższe o kierunku administracja
6. staż pracy 3 lata
7. bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego – poparta oświadczeniem kandydata

Wymagania dodatkowe:
I.  znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ),
- z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),
- z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 827),-Dział IV

II. znajomość rozporządzenia:
- z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin;


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, Stary Rynek 1, II piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r.  poz.902)
7. oświadczenie kandydata o niekaralności
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – Starszy Specjalista – stanowisko ds. logistyki i gospodarki sprzętem OC - ogłoszenie  Nr 45 / 2016 na adres:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacyjny
Oddział Organizacji i Kadr
Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 19 września 2016 roku.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Starszy Specjalista – stanowisko ds. logistyki i gospodarki sprzętem OC
data publikacji: 
piątek, 09 września 2016, godz. 12:47
ostatnia zmiana: 
piątek, 09 września 2016, godz. 12:47 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 216

Stopka