Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej  zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)1071/2009.  REG - 32.


NIEZBĘDNY FORMULARZwniosek o wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 Rozporządzenia (WE)1071/2009(druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE  DOKUMENTY:
• dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej - zgodnie z art. 7  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 1071/2009 w wysokości:
- 9000 euro na pierwszy pojazd zgłoszony do zezwolenia, 
- 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia,

  1. roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta lub odpowiednio upoważnioną osobę: członka zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnika  spółki jawnej, komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub przedsiębiorcę bedącego osobą fizyczną,
  2. w ramach odstępstwa organ może się zgodzić lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał zdolność  finansową  za pomocą zabezpieczenia takiego jak:
    - gwarancja bankowa,
    - ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo

•  dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
                                                                                                                
WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata skarbowa: 17 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

ZDOLNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORCY - ustala się ją według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października, który obowiązuje od dnia 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku kalendarzowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie zaświadczenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009  ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r.  o transporcie drogowym  (Dz.U. z 2019r., poz. 2140 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r.,  poz. 256);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)1071/2009. REG - 32.
data publikacji: 
piątek, 18 października 2019, godz. 11:24
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 12:03 -> historia zmian  (5)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
66 490 836

Stopka