Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej  zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)1071/2009.  REG - 32.


NIEZBĘDNY FORMULARZwniosek o wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 Rozporządzenia (WE)1071/2009(druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE  DOKUMENTY:
• dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej - zgodnie z art. 7  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 1071/2009 w wysokości:
- 9000 euro na pierwszy pojazd zgłoszony do zezwolenia, 
- 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia,

  1. roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta lub odpowiednio upoważnioną osobę: członka zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnika  spółki jawnej, komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub przedsiębiorcę bedącego osobą fizyczną,
  2. w ramach odstępstwa organ może się zgodzić lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał zdolność  finansową  za pomocą zabezpieczenia takiego jak:
    - gwarancja bankowa,
    - ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo

•  dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
                                                                                                                
WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata skarbowa: 17 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

ZDOLNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORCY - ustala się ją według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października, który obowiązuje od dnia 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku kalendarzowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie zaświadczenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009  ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r.  o transporcie drogowym  (Dz.U. z 2019r., poz. 2140 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r.,  poz. 256);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)1071/2009. REG - 32.
data publikacji: 
piątek, 18 października 2019, godz. 11:24
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 12:03 -> historia zmian  (5)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
66 490 648

Stopka