Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 31 /2016

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1

09-400 Płock

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor /Podinspektor– wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji

Wydział Inwestycji i Remontów

Referat Remontów

 

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych, w tym:

- sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji technicznych,

- bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi (uzgodnienia z projektantami, uczestnictwo w odbiorach, podejmowanie decyzji technicznych na budowach, kontrola jakości wykonywanych robót z dokumentacją projektową i zawartą umową)

- rozliczenie rzeczowo- finansowe robót (odbiór przedmiotu umowy, ujawnienie na majątku wybudowanych środków trwałych)

2.Przygotowanie przedmiarów i obmiarów robót, sprawdzanie oraz opracowywanie kosztorysów, przygotowywanie umów z wykonawcami, wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3.Ocenianie stanu technicznego obiektów w celu podjęcia decyzji o zakresie robót koniecznych do wykonania;

4.Przygotowywanie materiałów: 

- kompletu dokumentacji do opracowania dokumentacji technicznych przez projektantów, oraz materiałów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadań

5.Uczestnictwo w komisjach przetargowych

6.Przygotowywanie  projektów Uchwał Rady Miasta, materiałów sesyjnych, odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta, interpelacje radnych,  posłów, senatorów, skargi i interwencje mieszkańców

7.Opracowywanie sprawozdań dla innych komórek organizacyjnych urzędu oraz  projektów planów remontowych i inwestycyjnych

8.Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków pozabudżetowych, dotacji itp.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie

2. nieposzlakowana opinia

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. wykształcenie:

na stanowisko Inspektora wyższe techniczne

na stanowisko Podinspektora średnie techniczne

6. staż pracy minimum 3 lata

7. udokumentowany co najmiej 1 rok doświadczenia zawodowego  na stanowisku  na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót  lub inspektora nadzoru

8. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – poparte kserokopią dokumentu

9. przynależność do Izby Inżynierii Budownictwa - poparte kserokopią dokumentu

10. prawo jazdy kat. B – poparte kserokopią dokumentu

11. znajomość kosztorysowania – poparta oświadczeniem kandydata

12. umiejętność tworzenia harmonogramów i zarządzania procesem inwestycyjnym - poparta oświadczeniem kandydata

 

Wymagania dodatkowe:

 - umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji technicznych na budowach

I.  znajomość ustaw:

-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1202 ze zm.),

-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ),

- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

-  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23),

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku z podjazdem, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach. 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany

2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany

3. kwestionariusz osobowy

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;

6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r.  Poz.1202 ze zm.)

7. oświadczenie kandydata o niekaralności

8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)

9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)

10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

Termin i miejsce składania oferty:

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – Inspektor/Podinspektor– wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji  – ogłoszenie  Nr 31/2016 na adres:

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1

09-400 Płock

Wydział Organizacyjny 

Oddział Organizacji i Kadr

Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w nieprzekraczalnym terminie do dnia:   11 lipca 2016 roku 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.

 

  
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Inspektor / Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji
data publikacji: 
środa, 29 czerwca 2016, godz. 14:42
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 11 lipca 2016, godz. 13:25 -> historia zmian  (3)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 217

Stopka