Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XXXII - 30-05-2017

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /32, 4 KB plik: /32, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 maja 2017 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Wręczenie medali „Zasłużony dla Płocka”:
a) Pani Ewie Jaszczak
b) Pani Annie Kozerze
c) Pani Mariannie Rybickiej
d) Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Płocku.
4) Informacja nt. rozstrzygniętych na 2017 rok konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych (które organizacje i na jakie projekty otrzymały dofinansowanie, kwoty dofinansowania, które organizacje i dlaczego nie otrzymały) - porównanie z rokiem 2016.
5) Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok za 2016.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka z 25.04.2017 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2017-2039 (druk nr 570),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 (druk nr 571),
3. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 555),
4. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „W przyszłość bez obaw II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 556),
5. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 557),
6. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 558),
7. określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów (druk nr 559),
8. określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowowychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 560),
9. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2017 (druk nr 561),
10. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kobiałka (obr. 3) (druk nr 562),
11. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy al. Armii Krajowej (druk nr 563),
12. zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego (druk nr 564),
13. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego (druk nr 565),
14. nadania nazwy ulicy (druk nr 567),
15. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Obrońców Płocka 1920 roku (druk nr 568),
16. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku (druk nr 569),
17. skargi Pana Piotra Hołowiaka (druk nr 554).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XXXII - 30-05-2017
data publikacji: 
wtorek, 23 maja 2017, godz. 08:34
ostatnia zmiana: 
wtorek, 23 maja 2017, godz. 08:34 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 696

Stopka