Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 4 /2018
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Starszy specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) prowadzenie procedur administracyjnych w sprawie wydawania decyzji:
o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, na rozbiórkę,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na zmianę sposobu użytkowania,
o niezbędności wejścia (do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości), a także o zmianie, o przeniesieniu i o uchyleniu ww. decyzji;
2) prowadzenie procedur administracyjnych w sprawie zgłoszeń budowy, rozbiórki, robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania;
3) udzielanie odstępstwa (lub odmawianie udzielenia odstępstwa) od przepisów techniczno - budowlanych;
4) przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów do organu wyższego stopnia;
5) przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę organom nadzoru budowlanego;
6) wizje terenowe przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego;
7) rejestracja dzienników budowy (w tym rozbiórki, montażu oraz zamiaru budowy instalacji);
8) wydawanie zaświadczeń: o samodzielności lokalu, potwierdzających powierzchnię użytkową;
9) udzielanie odpowiedzi na skargi oraz przesyłanie odwołań i zażaleń do organów II instancji;
10) wydawanie opinii w sprawie podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych;
11) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w obszarze budownictwa.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa, architektury i urbanistyki, gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, inżynierii środowiska;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. znajomość edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych;
8. umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875
ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi (przepisy techniczno budowlane) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);
- z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.);
- z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz U. z 2016 r. poz. 1827
ze zm.);
- z dnia 21 marca 1985 roku  o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222
ze zm.);
- z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.);
- z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.);
- z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142
ze zm.);
- z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);
- z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1377
ze zm. );
- z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.);
- z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 180 ze zm.);
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 121 ze zm.); 
- z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych i windami, stanowisko pracy na III piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na III piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1,  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o znajomości edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych; - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
11. oświadczenie o posiadaniu umiejętności czytania dokumentacji technicznej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
12. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia: 6 lutego 2018 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6;
ul. Miodowa 8.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Starszy specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej
data publikacji: 
piątek, 26 stycznia 2018, godz. 13:39
ostatnia zmiana: 
piątek, 26 stycznia 2018, godz. 13:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 217

Stopka