Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, dn. 7.09.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dotyczy Uchwały Nr 607/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 roku ws. niespójności zapisów w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Płock z Ordynacją    Niespójność zapisów w moim przekonaniu dotyczy kwestii rozstrzygnięcia, kiedy Radny MR Gminy Płock traci mandat, a także kto ostatecznie stwierdza jego wygaśnięcie.
Uzasadnienie
Statut jest najważniejszym dokumentem, który winien precyzować te kwestie, o których mowa w § 20  ust. 2, czyli Radny traci mandat na skutek: zakończenia kadencji, dobrowolnej rezygnacji, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym.
Tymczasem w Ordynacji, która jest jedynie załącznikiem do Statutu znacznie rozszerzono zapisy w kwestii utraty mandatu na podstawie § 18 ust. 3 – wygaśnięcie mandatu związane jest ze zrzeczeniem się, ukończeniem szkoły i zmianą szkoły.
Nieprecyzyjne sformułowanie zawarte w § 18 ust. 3 „wygaśnięcie mandatu radnego związanego z” jest niespójne z odwołaniem się do § 20  ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Płock.
    Sformułowanie zawarte w § 20  ust. 2, iż Radny traci mandat na skutek zakończenia kadencji – winno być jasno sprecyzowane, jeśli kadencja Rady trwa 2 lata, a uczeń wybrany ze szkoły podstawowej ostatniej klasy w trakcie kadencji przechodzi do gimnazjum, to czy zapisy Statutu jasno precyzują, że traci mandat Radnego.
W przypadku Rady Miasta Płocka, jeśli radny wybrany został np. z okręgu nr 1, a w trakcie czteroletniej kadencji zmieni miejsce zamieszkania, np. do okręgu nr 4, to z mocy prawa nie traci mandatu.
Ponadto należy pochylić się nad właściwością organu, który stwierdza wygaśnięcia mandatu, w Statucie w § 6 ust. 4 zapisano, iż należy to do wyłącznej właściwości Młodzieżowej Rady, tymczasem tak jak wyżej wspomniałam w Ordynacji rozszerzono te kompetencje na Miejską Młodzieżową Komisję Wyborczą.
    Brak jasności pewnych stwierdzeń zapisanych w tych dwóch dokumentach powoduje niepotrzebne tarcia pomiędzy młodymi osobami, które stoją na starcie swojej drogi społecznej, a dowolna interpretacja prawna powoduje nieprzyjemne i nerwowe dyskusje nad interpretacją danego zapisu.


WNIOSKI


    Wnioskuję o skierowanie moich wątpliwości do Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Płocka, a na posiedzenie proszę zaprosić przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy i Pana Mecenasa Romana Wróblewskiego oraz opiekuna Młodzieżowej Rady. Jednocześnie przed przystąpieniem do omawiania zmian proszę skierować prośbę do Młodzieżowej Rady o wcześniejsze przeanalizowanie Statutu i Ordynacji celem przedłożenia wspólnych wniosków, które usprawnią dalsze działanie i wyeliminują możliwie jak najwięcej nieprecyzyjnych sformułowań.

/-/ Wioletta Kulpa

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wioletta Maria Kulpa / 2015-09-07 / 618
data publikacji: 
wtorek, 08 września 2015, godz. 12:22
ostatnia zmiana: 
wtorek, 08 września 2015, godz. 12:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
54 918 788

Stopka