Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: październik 2018 r.

 

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.  REG - 28.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE  DOKUMENTY:

-oświadczenie osoby zarządzającej transportem,

- kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,

- oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy,

oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców albo o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewozy na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,

wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,

- dokumenty potwierdzające, iż przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w postaci:
a. roczne sprawozdanie finansowe,
b. dokumenty potwierdzające: dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, własność nieruchomości,
w wysokści: 9.000 euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, 5.000 euro na każdy następny pojazd samochodowy,

- dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisów z tej licencji.

Przy ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorcy stusuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym wynosi:

- od 2 do 15 lat - 700 zł + 70 zł za każdy pojazd + 7 zł za każdy wypis z licencji

- od 16 do 30 lat - 800 zł + 80 zł za każdy pojazd + 8 zł za każdy wypis z licencji

- od 31 do 50 lat - 900 zł + 90 zł za każdy pojazd + 9 zł za każdy wypis z licencji

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w kasie urzędu; w tytule przelewu wpisać Licencja i Zezwolenie TRANSPORT RZECZY.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisów z licencji na formularzach urzędowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

UWAGI:

- Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

- Zgodnie z art. 95 a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - kto będąc zobowiązany do zwrotu licencji nie zwraca organowi, który jej udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

- Certyfikat kompencji zawodowych w drogowym transportcie rzeczy - dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. 22 438-51-19.

PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 r. poz.2200 ze zmianami),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916),

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
data publikacji: 
piątek, 25 lipca 2014, godz. 12:40
ostatnia zmiana: 
piątek, 27 kwietnia 2018, godz. 15:24 -> historia zmian  (22)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
3 485

Stopka