Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

 

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.  REG - 28.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE  DOKUMENTY:

-oświadczenie osoby zarządzającej transportem,

- kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,

- oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy,

oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców albo o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewozy na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,

wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,

- dokumenty potwierdzające, iż przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w postaci:
a. roczne sprawozdanie finansowe,
b. dokumenty potwierdzające: dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, własność nieruchomości,
w wysokści: 9.000 euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, 5.000 euro na każdy następny pojazd samochodowy,

- dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisów z tej licencji.

Przy ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorcy stusuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym wynosi:

- od 2 do 15 lat - 700 zł + 70 zł za każdy pojazd + 7 zł za każdy wypis z licencji

- od 16 do 30 lat - 800 zł + 80 zł za każdy pojazd + 8 zł za każdy wypis z licencji

- od 31 do 50 lat - 900 zł + 90 zł za każdy pojazd + 9 zł za każdy wypis z licencji

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w kasie urzędu; w tytule przelewu wpisać Licencja i Zezwolenie TRANSPORT RZECZY.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisów z licencji na formularzach urzędowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

UWAGI:

- Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

- Zgodnie z art. 95 a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - kto będąc zobowiązany do zwrotu licencji nie zwraca organowi, który jej udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

- Certyfikat kompencji zawodowych w drogowym transportcie rzeczy - dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. 22 438-51-19.

PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 58 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916),

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
data publikacji: 
piątek, 25 lipca 2014, godz. 12:40
ostatnia zmiana: 
czwartek, 29 sierpnia 2019, godz. 12:55 -> historia zmian  (24)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
57 291 626

Stopka