Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych.  MKZ-08.

 

 

NIEZBEDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, stanowisko nr 4 lub w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pok. 243 C.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Program planowanych badań archeologicznych.
2. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 albo większej umożliwiającej lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym miejscem planowanych badań archeologicznych
3. Plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych w nawiązaniu do punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej co najmniej III klasy i punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej pionowej co najmniej IV klasy w skali:
   a) 1:100, jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni do1000  m², albo
   b) 1:500, jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni większej niż 1000 m² i mniejszej niż 10000 m², albo
   c) 1:1000, jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni większej niż 10000 m²
4. Dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych.
5. Oświadczenie osoby prowadzącej badania archeologiczne o posiadaniu środków finansowych na przeprowadzenie tych badań w zakresie określonym w programie prowadzenia badań archeologicznych,
6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą badaniami archeologicznymi albo samodzielnie wykonującą te badania kwalifikacji do kierowania tymi badaniami albo samodzielnego wykonywania tych badań, w przypadku gdy osoba ta nie będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. [zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 2014 poz. 1446 ze zmianami).
   Badania może prowadzić osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą badania archeologiczne 12 miesięcznej praktyki w zakresie prowadzenia tego rodzaju badań.
8. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;
9. Opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań.
10. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
11. Aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis księgi wieczystej.
12. Pokwitowanie za dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł w kasie Oddziału Podatków i Opłat (podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej  - Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1653 ze zm. w zw. z  ust. 44 pkt 2 części III załącznika do w/w ustawy). Zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej uregulowane są w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1653 ze zm.).

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
− opłata skarbowa 82,00 zł za wydanie pozwolenia konserwatorskiego (podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, po. 1653 ze
zm., art. 4 w związku z Cz. III pkt 44 ). Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z Dz.
U. Nr 225, poz. 1653 ze zm., art. 7)
− opłata skarbowa - 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, po. 1653 ze zm., gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka Bank BP S.A. II oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty wpływu
wniosku do Urzędu Miasta Płocka,

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna – pozwolenie konserwatorskie

MIEJSCE ZŁOZENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: składanie wniosków - Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, stanowisko nr 4, odbiór dokumentów - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, II piętro, pok. 243).

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. zabytków archeologicznych w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków: tel. 24 367 14 54.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1b i c, art. 7 pkt 1, oraz art. 96 ust. 2 Ustawa  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 – tekst jednolity);  
-   § 1 ust. 1 pkt 9, §  9 ust. 1, 2, 3, 4, 5,6  § 29 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789),
- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa godz. 7.30 – 15.30, czwartek godz. 8.30 – 17.30, piątek godz. 8.30 – 15.30
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych. MKZ - 08.
data publikacji: 
czwartek, 05 sierpnia 2010, godz. 15:59
ostatnia zmiana: 
wtorek, 11 lipca 2017, godz. 12:23 -> historia zmian  (15)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 782 177

Stopka