Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków  stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: zgłoszenie do pobrania takż w Biurze Obsługi Klienta, wejście od ul. Zduńskiej 3, stanowisko nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub drzew planowanych do usunięcia na danej nieruchomości

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. za wydanie zaświadczenia - 17 złotych
2. za wydanie decyzji – brak opłaty
3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 złotych

Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000 ze zm.).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
1. w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub
2. bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. wydanie zaświadczenia -7 dni
2. wydanie decyzji – 35 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie, decyzja

MIEJSCE ZŁOZENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
1. złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95
2. odbiór dokumentów: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. 302, III piętro, budynek A, Plac Stary Rynek 1

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Zgodnie z art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu a, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.
2. Zgodnie z art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. zabytków archeologicznych w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95.
2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pokój nr 302A, tel.: 24 367 14 54,

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256)
2. - art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1b i c, art. 7 pkt 1, oraz art. 96 ust. 2 Ustawa  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 poz. 2187 ze zm.);
3. - art. 83f ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.);

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa godz. 7.30 – 15.30, czwartek godz. 8.30 – 17.30, piątek godz. 8.30 – 15.30

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
data publikacji: 
czwartek, 05 sierpnia 2010, godz. 15:59
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 12:06 -> historia zmian  (18)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 702

Stopka