Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE Nr 4007/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 września 2005 roku.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 746/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 września 2003 roku w sprawie przyjęcia instrukcji planowania zadań budżetowych dla placówek oświatowo - wychowawczych.

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz.1271 Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), art. 28 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14, poz. 114, Dz. U. Nr 64, poz. 565) oraz Uchwały Nr 151/2991/02 Zarządu Miasta Płocka z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie podjęcia działań nad opracowaniem budżetu miasta Płocka na 2003 rok w układzie zadaniowym, zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 746/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 września 2003 roku w sprawie przyjęcia instrukcji planowania zadań budżetowych dla placówek oświatowo – wychowawczych wprowadzić następujące zmiany:

1)W Załączniku Nr 1 – Instrukcji planowania zadań budżetowych przez placówki oświatowo – wychowawcze Miasta Płock

W CZĘŚCI – „OPIS PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTU BUDŻETU”

w pkt. 3 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie:

„W terminie do 19 października Zarząd Jednostek Oświatowych dokonuje weryfikacji wniosków budżetowych dostarczonych przez placówki uwzględniając zasadę, iż suma wydatków na wszystkie planowane zadania w ramach każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej powinna mieścić się w ramach wstępnie określonego przez Prezydenta Miasta Płocka limitu środków w każdym rozdziale.”
oraz zdanie siódme otrzymuje nowe brzmienie:
„Skarbnik Miasta Płocka dołącza plany wydatków placówek oświatowo - wychowawczych do zbiorczego zestawienia wydatków i przekazuje w terminie do 28 października Prezydentowi Miasta Płocka.”.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 746/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 września 2003 roku w sprawie przyjęcia instrukcji planowania zadań budżetowych dla placówek oświatowo – wychowawczych nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzyć osobom kierującym wymienionymi w § 1 placówkami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4007/05 z dnia 29 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 12:05
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 12:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 546

Stopka