Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Wpis do ewidencji szkół niepublicznych.  Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Pisemny wniosek/zgłoszenie o wpis do ewidencji, pisemny wniosek o dokonanie zmian zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji - (brak ustawowych formularzy).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Uwaga: W przypadku zmian w danych zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji, osoba prowadząca jest obowiązana dokonać ich zgłoszenia w terminie 14 dni oraz złożyć dokumentację odpowiednio do zakresu zmian.

Wniosek/zgłoszenie o wpis do ewidencji zawierający:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust.1 ustawy o systemie oświaty, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki (akt własności lokalu, umowa najmu, itp.) oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
 a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 b) realizację innych zadań statutowych,
 c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- możliwość realizacji praktycznej   nauki zawodu,
 d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach i ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno – budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej,
- pozytywna opinia komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o obiekcie, w którym będzie funkcjonować szkoła lub placówka,
- pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o obiekcie, w którym będzie funkcjonować szkoła lub placówka,
- statut szkoły lub placówki,
- dane dotyczące kwalifikacji pracowników i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia,
- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 – w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,
- pozytywna opinia kuratora oświaty (w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej), w przypadku zawodów, dla których właściwy jest minister do spraw zdrowia, także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust.3
- wyciąg z KRS (gdy organ prowadzący placówkę posiada osobowość prawną).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- informacja pisemna w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji
- wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
- dokonanie zmian w ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
- aneks do zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- za pośrednictwem poczty: Urząd Miasta Płocka Wydział Edukacji, 09-400 Płock, Stary Rynek 1
- osobiście: Sekretariat Wydziału Edukacji, Stary Rynek 1, pok. E-9.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Edukacji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. 1481 ze zmianami).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:52 -> historia zmian  (35)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 427

Stopka