Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wpis do ewidencji szkół niepublicznych.  Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Pisemny wniosek/zgłoszenie o wpis do ewidencji, pisemny wniosek o dokonanie zmian zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji - (brak ustawowych formularzy).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Uwaga: W przypadku zmian w danych zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji, osoba prowadząca jest obowiązana dokonać ich zgłoszenia w terminie 14 dni oraz złożyć dokumentację odpowiednio do zakresu zmian.

Wniosek/zgłoszenie o wpis do ewidencji zawierający:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust.1 ustawy o systemie oświaty, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki (akt własności lokalu, umowa najmu, itp.) oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
 a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 b) realizację innych zadań statutowych,
 c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- możliwość realizacji praktycznej   nauki zawodu,
 d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach i ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno – budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej,
- pozytywna opinia komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o obiekcie, w którym będzie funkcjonować szkoła lub placówka,
- pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o obiekcie, w którym będzie funkcjonować szkoła lub placówka,
- statut szkoły lub placówki,
- dane dotyczące kwalifikacji pracowników i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia,
- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 – w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,
- pozytywna opinia kuratora oświaty (w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej), w przypadku zawodów, dla których właściwy jest minister do spraw zdrowia, także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust.3
- wyciąg z KRS (gdy organ prowadzący placówkę posiada osobowość prawną).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- informacja pisemna w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji
- wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
- dokonanie zmian w ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
- aneks do zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- za pośrednictwem poczty: Urząd Miasta Płocka Wydział Edukacji, 09-400 Płock, Stary Rynek 1
- osobiście: Sekretariat Wydziału Edukacji, Stary Rynek 1, pok. E-9.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Edukacji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. 1481 ze zmianami).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:52 -> historia zmian  (35)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 913

Stopka