Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów.  BRK-02.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wzór pisma konsumenta     (wersja edytowalna pisma)

Postępowanie wszczyna pismo konsumenta o interwencję Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie o charakterze konsumenckim. Nie ma urzędowego czy ustawowego formularza.

WYMAGANE DOKUMENTY: Wszystkie dokumenty niezbędne do analizy danych i oceny prawnej sprawy konsumenckiej (np. paragon, umowa, korespondencja z przedsiębiorcą, opinie rzeczoznawców, rachunki do ustalenia wysokości odszkodowania itp.)

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Jeżeli podanie zostało niewłaściwie skierowane, w ciągu 7 dni Miejski Rzecznik Konsumentów przekazuje je właściwemu organowi lub instytucji.

Jeżeli roszczenia konsumenta są w sposób oczywisty bezzasadne, Miejski Rzecznik Konsumentów nie podejmuje interwencji, lecz w ciągu 14 dni udziela konsumentowi stosownej, pisemnej  odpowiedzi na podanie.

Miejski Rzecznik Konsumentów w ciągu 14 dni dokonuje analizy dokumentów, następnie niezwłocznie podejmuje interwencję wobec przedsiębiorcy, o ile roszczenie konsumenta jest zasadne (w świetle podanego przez niego stanu faktycznego spawy oraz przedstawionych dokumentów). Termin podjęcia interwencji może ulec przedłużeniu w razie braków podania np. brak podpisu, brak załączników do wniosku niezbędnych do zajęcia stanowiska, brak niezbędnych wyjaśnień itd., jak również w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Czas trwania postępowania interwencyjnego, jest niezależny od Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Zależy on od stopnia zawiłości sprawy oraz dostępu do danych, niezbędnych do ostatecznej oceny.

Po otrzymaniu odpowiedzi przedsiębiorcy uwzględniającej roszczenie konsumenta, Miejski Rzecznik Konsumentów informuje konsumenta o sposobie załatwienia sprawy.

W razie otrzymania odpowiedzi przedsiębiorcy odrzucającej roszczenie konsumenta, Miejski Rzecznik Konsumentów informuje o tym konsumenta oraz zaprasza do Biura w celu ustalenia dalszego toku postępowania:

 → skierowanie sprawy do sądu

→ rezygnacja z dochodzenia roszczeń.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej następuje bądź poprzez wytoczenie powództwa przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów, bądź poprzez wstąpienie Miejskiego Rzecznika Konsumentów do toczącego się postępowania, za zgodą powoda. Złożenie pozwu lub wstąpienie do toczącego się postępowania, następuje w ciągu 2 miesięcy od złożenia stosownego wniosku przez konsumenta. Czas dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, jest niezależny od Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Miejski Rzecznik Konsumentów, może odmówić wytoczenia powództwa lub wstąpienia do postępowania, w sprawach oczywiście bezzasadnych lub napotykających duże trudności dowodowe. Odmowa następuje w formie pisma, w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku przez konsumenta.

Sprawę przed sądem kończy prawomocne orzeczenie. Jeżeli uwzględnia powództwo, wówczas w ciągu 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, Miejski Rzecznika Konsumentów wydaje konsumentowi oryginał orzeczenia sądu, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, wraz ze wzorem wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. Jeżeli wyrok oddala powództwo, wówczas w przypadku braku podstaw odwoławczych, Miejski Rzecznik Konsumentów w ciągu 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, powiadamia o tym konsumenta w formie pisemnej.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: W sprawach zasadnych o ochronę indywidualnych interesów konsumentów – załatwienie sprawy następuje poprzez spełnienie świadczenia rzeczowego lub pieniężnego przez przedsiębiorcę na rzecz konsumenta albo ustalenie sytuacji prawnej konsumenta w relacjach z przedsiębiorcą np. uznanie przez przedsiębiorcę nieistnienia długu. W sprawach bezzasadnych – postępowanie kończy pisemna odpowiedź Miejskiego Rzecznika Konsumentów. W przypadku, gdy konsument zrezygnuje z dalszego dochodzenia roszczeń – postępowanie kończy stosowne oświadczenie konsumenta.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMETÓW: Biuro Obsługi Klienta – Biuro Podawcze, al. Piłsudskiego 6 lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3 - Biuro Podawcze, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, z dopiskiem "Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów".

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, al. Piłsudskiego 6, pok. 213/214 lub za pośrednictwem poczty (sposób uzależniony jest od formy załatwienia sprawy i/lub uzgodnień z konsumentem)

SPRAWĘ PROWADZI: Miejski Rzecznik Konsumentów.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWY PRAWNE DO OCENY PRAWNEJ SPRAWY (nie jest to katalog zamknięty):

1. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zmianami);

3. Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.);

4. Ustawa z dnia 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528);

5. Ustawa z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zmianami);

6. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
data publikacji: 
czwartek, 02 września 2004, godz. 09:01
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:16 -> historia zmian  (36)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 724

Stopka