Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22.

 

Dostępna jest elektroniczna wersja usługi: Wpis do rejestru wyborców

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemne – wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 stanowiska nr 10-14, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1.Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
2.Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
3.Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu Wyborczego Prezydent Miasta Płocka – przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców – jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze Płocka.

W związku z powyższym wnioskodawca winien wykazać, że mieszka na stałe pod określonym adresem w Płocku.  W tym celu należy okazać dodatkowy dokument, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu  mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym wnioskodawca zamieszkuje.

UWAGA: Przepisy nie wskazują terminu do którego najpóźniej wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach, jednakże należy mieć na uwadze, że Prezydent ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:
1.Wyborcy wpisani na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z prawa wyborczego we wszystkich wyborach powszechnych i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie.

2. Zmiana przez wyborcę miejsca zameldowania na pobyt stały wywołuje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą  Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316), następujący skutek:

  • zameldowanie wyborcy na pobyt stały w gminie, w której był wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, powoduje zgodnie z § 7 ust. 7 cyt. wyżej rozporządzenia, ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców z urzędu;
  • zameldowanie wyborcy na pobyt stały w innej gminie niż gmina, w której był wpisany na swój własny wniosek, również powoduje ujęcie w rejestrze wyborców w gminie, w której zostało dokonane zameldowanie na pobyt stały, a tym samym skreślenie z rejestru wyborców gminy, w której wyborca wpisał się na własny wniosek, bowiem § 7 ust. 5 wyżej wymienionego rozporządzenia stanowi, że jeżeli wyborca zameldowany dotychczas na pobyt stały w jednej gminie i wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek w innej gminie zostanie następnie zameldowany na pobyt stały w kolejnej gminie, urząd gminy nowego miejsca zameldowania wyborcy na pobyt stały zawiadamia o tym urząd gminy, w którym wyborca był poprzednio wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, w celu usunięcia informacji dodatkowej z rejestru wyborców;

3. w przypadku powrotu do miejsca stałego zameldowania, zgodnie z § 7 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie jest zobowiązany złożyć w gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, oświadczenie, że ponownie zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały. Skutkiem tego jest ponowne wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w tej gminie i skreślenie go z rejestru gminy, w której wpisał się na własny wniosek.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 5 dni od dnia wniesienia wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 stanowiska nr 10-14, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6, odbiór dokumentów drogą pocztową lub w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, I piętro, pokój 122.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 5 stycznia  2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zwartych w  tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Punkt Obsługi Mieszkańca, ul. Miodowa 8 lok. 6: poniedziałek - piątek 9.00-16.30.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych –  iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego rejestru wyborców wynikającego z ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z zapisami jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku na mocy ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
data publikacji: 
środa, 19 września 2018, godz. 11:22
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 13 lipca 2020, godz. 14:10 -> historia zmian  (11)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
66 491 367

Stopka