Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 118/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 101/VI/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 101/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka zmienia się § 16, który otrzymuje brzmienie:

 

㤠16

Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów:

     1) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa:

a) odpady komunalne zmieszane – raz na 2 tygodnie,

b) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1-5 – raz na 2 tygodnie,

c) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 6 i 7 – raz na 2 tygodnie;

d) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 8 – w zależności od potrzeb, zgodnie z § 15 ust. 4,

e) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 9-13 – raz w miesiącu;

2) zabudowa wielorodzinna:

a) odpady komunalne zmieszane – 2 razy na tydzień, a w uzasadnionych przypadkach (np. mała wspólnota mieszkaniowa) 1 raz na tydzień,

b) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1-5 – 2 razy na tydzień, a w uzasadnionych przypadkach (np. mała wspólnota mieszkaniowa) 1 raz na tydzień,

c) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 6 – 2 razy na tydzień, a w uzasadnionych przypadkach (np. mała wspólnota mieszkaniowa) 1 raz na tydzień,

d) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 – w zależności od potrzeb, zgodnie z § 15 ust. 3,

e) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 8 – w zależności od potrzeb, zgodnie z § 15 ust. 4,

f) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 9-13 – raz w tygodniu;

  3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady     komunalne:

a) odpady komunalne zmieszane – raz w miesiącu,

b) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1-5 – raz w miesiącu,

        c) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 6 – 2 razy w miesiącu.” 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 118/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 09:55
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 09:55 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 633

Stopka