Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku) powinien zawierać informacje, o których mowa w: art 184 ust. 2 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396):

 1. oznaczenie  prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
 3. wskazanie  adresu zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4. przedstawienie informacji o tytule prawnym do instalacji;
 5. przedstawienie informacji o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6. ocenę stanu technicznego instalacji;
 7. podanie informacji o rodzaju prowadzonej działalności;
 8. przedstawienie opisu zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9. przedstawienie blokowego (ogólnego) schematu technologicznego wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 10. przedstawienie informacji o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11. określenie wielkości i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 12. określenie warunków lub parametrów charakteryzujących pracę instalacji, określających moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji;
 13. przedstawienie proponowanych procedur monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 14. wskazanie deklarowanego terminu i sposobu zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzającego zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 15. wskazanie deklarowanego łącznego czasu dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 16. określenia czasu, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 17. podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 18. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości (dla wskazania rodzajów wytwarzanych odpadów stosować Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów);
 19. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 20. wskazanie sposobów  zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 21. przedstawienie opisu dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 22. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;
 23. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną - art. 184 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;
2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym - art. 184 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska;
3. dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów - art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach;
4. oświadczenie, do jakiej grupy przedsiębiorców zalicza się wnioskodawca - art. 7 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców;
5. informację o tym, czy zajmowany teren, zaliczony jest do terenów zamkniętych, w  rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 2 pkt 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
6. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej;
7. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej z wydaniem pozwolenia, niezbędny w przypadku działania przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy;
8. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury;
9. operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
10.  postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
11. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
a)  za przestępstwo przeciwko środowisku
b)  będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  
1.  Opłata skarbowa od wydania pozwolenia:
 - 2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
 - 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
 - 506 zł - pozostałe.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

kwotatytuł płatności
2011,00 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b zapłać online
506,00 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców zapłać online
506,00 zł pozostałe zapłać online
17,00 zł

opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zezwolenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami, wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska przed odpadami, pok. E-4, parter, bud. E.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i wydania decyzji administracyjnej – pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w art. 188 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396);
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy art. 184 ust. 2-2b ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396).

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
data publikacji: 
poniedziałek, 27 lipca 2015, godz. 11:56
ostatnia zmiana: 
piątek, 13 marca 2020, godz. 12:20 -> historia zmian  (27)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 916

Stopka