Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uwaga: Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały.


U C H W A Ł A Nr 74/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2003 rokuw sprawie: ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na okres od 01 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 roku Nr 72 poz. 747, Dz. U. z 2002 roku Nr 113 poz. 984) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone we „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.04.2003-31.03.2004” w wysokościach następujących:

1) cena za jeden m ³ dostarczonej wody, dla wszystkich odbiorców
w wysokości 2,35 zł/m³ netto + VAT

2) cena za jeden m ³ odprowadzonych ścieków, dla wszystkich odbiorców
w wysokości 2,40 zł/m³ netto + VAT


§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 942/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia miasta w wodę oraz ścieki wprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 74/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2003 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:33
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:33 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 400

Stopka