Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA - 31

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek oraz sprawozdanie dostępne także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości;
 • dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy – jeżeli dotyczy;
 • dokument upoważniający osobę/osoby do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli dotyczy;
 • kosztorys na wnioskowany zakres robót lub prac;
 • zalecenia konserwatorskie – jeśli istnieją;
 • decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie robót lub prac, które mają być przedmiotem dotacji, jeżeli wymagana jest przepisami prawa;
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych, jeżeli wymagane są przepisami prawa;
 • dokumentacja projektowa zawierająca opis planowanych do realizacji robót lub prac;
 • informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – jeżeli dotyczy.

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Nie podlega ustawie o opłacie skarbowej.

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Od 1 do 31 grudnia każdego roku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5.

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

INFORMACJI UDZIELA: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, tel. 24 367 14 53, 24 367 17 68.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Uchwała Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7827 z dnia 20.09.2017 r.);
 • Uchwała Nr 753/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji (Dz.Urz. Woj. Mazow. z dnia 6.04.2018 poz. 3523.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania oraz rozliczenia dotacji zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 753/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r.
4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa - imię i nazwisko beneficjenta wskazane zostaną w uchwale przyznającej dotacje, która publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wykazie udzielonych dotacji prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka;
5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście – akta kategorii A;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować nieprzyznaniem i nierozliczeniem dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
data publikacji: 
środa, 04 października 2017, godz. 08:59
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 sierpnia 2018, godz. 12:48 -> historia zmian  (6)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
66 490 866

Stopka