Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA - 31

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek oraz sprawozdanie dostępne także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości;
 • dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy – jeżeli dotyczy;
 • dokument upoważniający osobę/osoby do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli dotyczy;
 • kosztorys na wnioskowany zakres robót lub prac;
 • zalecenia konserwatorskie – jeśli istnieją;
 • decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie robót lub prac, które mają być przedmiotem dotacji, jeżeli wymagana jest przepisami prawa;
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych, jeżeli wymagane są przepisami prawa;
 • dokumentacja projektowa zawierająca opis planowanych do realizacji robót lub prac;
 • informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – jeżeli dotyczy.

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Nie podlega ustawie o opłacie skarbowej.

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Od 1 do 31 grudnia każdego roku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5.

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

INFORMACJI UDZIELA: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, tel. 24 367 14 53, 24 367 17 68.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Uchwała Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7827 z dnia 20.09.2017 r.);
 • Uchwała Nr 753/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji (Dz.Urz. Woj. Mazow. z dnia 6.04.2018 poz. 3523.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania oraz rozliczenia dotacji zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 753/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r.
4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa - imię i nazwisko beneficjenta wskazane zostaną w uchwale przyznającej dotacje, która publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wykazie udzielonych dotacji prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka;
5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście – akta kategorii A;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować nieprzyznaniem i nierozliczeniem dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
data publikacji: 
środa, 04 października 2017, godz. 08:59
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 sierpnia 2018, godz. 12:48 -> historia zmian  (6)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
65 000 428

Stopka