Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

U C H W A Ł A  Nr  372/XX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2004 roku


w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Płocka.


 Na podstawie art.18 ust.1, art.7 ust.1 pkt 7 i art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z uchwałą nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku w sprawie: ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

       
§1

Przyjąć politykę mieszkaniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jako dokument programowy zgodny z kierunkiem rozwoju i celem szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

§2

Traci moc uchwała Rady Miasta Płocka Nr 493/XXXVIII/96 z dnia 18 czerwca 1996 roku w sprawie polityki mieszkaniowej Gminy Płock wraz ze zmianami określonymi uchwałami Rady Miasta Płocka:

1)Nr 693/XLVIII/97 z dnia 25 marca 1997 roku,
2)Nr 762/LI/97 z dnia 20 maja 1997 roku,
3)Nr 987/LXIII/98 z dnia 21 kwietnia 1998 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


       
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
       

Stanisław Nawrocki 

 

Uzasadnienie

 Mieszkalnictwo stanowi newralgiczną i ważną dziedzinę działalności miasta, ponieważ wpływa na jakość życia społeczeństwa. Z tego względu wymaga szczególnego zainteresowania ze strony jego władz. Pomimo funkcjonowania uregulowań prawnych wynikających z obowiązujących ustaw, zaistniała konieczność określenia głównych kierunków rozwoju mieszkalnictwa w naszym mieście na najbliższe lata. Argumentem przemawiającym za przyjęciem niniejszej uchwały jest zdezaktualizowanie się dotychczas obowiązującej polityki mieszkaniowej Gminy Płock wprowadzonej uchwałą Rady Miasta Płocka nr 493/XXXVIII/96 z dnia 18 czerwca 1996 roku.
 Przyjęcie nowej polityki mieszkaniowej stanowi rozwinięcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, dokumentu ustalającego wizję, kierunki i cele szczegółowe rozwoju miasta przyjętego Uchwałą nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r .
Realizacja proponowanych rozwiązań pozwala rokować, że po pewnym czasie jakość życia mieszkańców poprawi się, a co najważniejsze zlikwidowany zostanie narastający deficyt mieszkań o współczesnym standardzie i  zwiększona ich dostępność. Ponadto przedstawiony dokument ma umożliwić racjonalne i efektywne gospodarowanie istniejącym zasobem mieszkaniowym. Proponuje również optymalną formułę organizacji zarządzania i administrowania gminnymi nieruchomościami mieszkaniowymi.
 „Polityka mieszkaniowa” jest dokumentem, który wychodzi naprzeciw tym właśnie potrzebom, i który stanowił będzie podstawę dla tworzenia innych aktów prawnych dotyczących mieszkalnictwa, w tym wymaganego ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA Nr 372/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku
data publikacji: 
piątek, 30 stycznia 2004, godz. 10:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 30 stycznia 2004, godz. 10:31 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 468 024

Stopka