Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

U C H W A Ł A  Nr  372/XX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2004 roku


w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Płocka.


 Na podstawie art.18 ust.1, art.7 ust.1 pkt 7 i art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z uchwałą nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku w sprawie: ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

       
§1

Przyjąć politykę mieszkaniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jako dokument programowy zgodny z kierunkiem rozwoju i celem szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

§2

Traci moc uchwała Rady Miasta Płocka Nr 493/XXXVIII/96 z dnia 18 czerwca 1996 roku w sprawie polityki mieszkaniowej Gminy Płock wraz ze zmianami określonymi uchwałami Rady Miasta Płocka:

1)Nr 693/XLVIII/97 z dnia 25 marca 1997 roku,
2)Nr 762/LI/97 z dnia 20 maja 1997 roku,
3)Nr 987/LXIII/98 z dnia 21 kwietnia 1998 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


       
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
       

Stanisław Nawrocki 

 

Uzasadnienie

 Mieszkalnictwo stanowi newralgiczną i ważną dziedzinę działalności miasta, ponieważ wpływa na jakość życia społeczeństwa. Z tego względu wymaga szczególnego zainteresowania ze strony jego władz. Pomimo funkcjonowania uregulowań prawnych wynikających z obowiązujących ustaw, zaistniała konieczność określenia głównych kierunków rozwoju mieszkalnictwa w naszym mieście na najbliższe lata. Argumentem przemawiającym za przyjęciem niniejszej uchwały jest zdezaktualizowanie się dotychczas obowiązującej polityki mieszkaniowej Gminy Płock wprowadzonej uchwałą Rady Miasta Płocka nr 493/XXXVIII/96 z dnia 18 czerwca 1996 roku.
 Przyjęcie nowej polityki mieszkaniowej stanowi rozwinięcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, dokumentu ustalającego wizję, kierunki i cele szczegółowe rozwoju miasta przyjętego Uchwałą nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r .
Realizacja proponowanych rozwiązań pozwala rokować, że po pewnym czasie jakość życia mieszkańców poprawi się, a co najważniejsze zlikwidowany zostanie narastający deficyt mieszkań o współczesnym standardzie i  zwiększona ich dostępność. Ponadto przedstawiony dokument ma umożliwić racjonalne i efektywne gospodarowanie istniejącym zasobem mieszkaniowym. Proponuje również optymalną formułę organizacji zarządzania i administrowania gminnymi nieruchomościami mieszkaniowymi.
 „Polityka mieszkaniowa” jest dokumentem, który wychodzi naprzeciw tym właśnie potrzebom, i który stanowił będzie podstawę dla tworzenia innych aktów prawnych dotyczących mieszkalnictwa, w tym wymaganego ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA Nr 372/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku
data publikacji: 
piątek, 30 stycznia 2004, godz. 10:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 30 stycznia 2004, godz. 10:31 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 781 300

Stopka