Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 717/11
Zarządzenie Nr 1054/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 września 2007r.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka,


zarządza co następuje:

§ 1
Wyznacza się Pana Andrzeja Hancyka, Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych do koordynowania prac związanych z przystąpieniem Miasta Płocka do realizacji projektu pt. „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w szczególności do:

1.nadzorowania i koordynowania działań związanych z realizacją projektu,
2.raportowania postępu prac nad projektem,
3.przestrzegania procedur związanych z promocją projektu,
4.przygotowywania i weryfikacji dokumentacji związanej z wdrażaniem projektu,
5.współpracy z Wydziałem Skarbu i Budżetu w zakresie finansowego rozliczania projektu,
6.przestrzegania wymaganych w umowie o dofinansowanie terminów sprawozdawczości,
7.prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji, a po zakończeniu realizacji przekazania dokumentacji do archiwum UMP.

§ 2
1.Podczas prac wyznaczoną osobę zobowiązuje się do współpracy z Zespołem ds. Funduszy Europejskich UMP, przekazywania informacji o postępach w podejmowanych działaniach oraz pełnej dokumentacji aplikacyjnej przed jej ostatecznym złożeniem w odpowiedniej instytucji wdrażającej.
2.Wyznaczoną osobę zobowiązuje się do przekazywania Prezydentowi Miasta Płocka raportów z procesu realizacji projektu – do 10 dnia miesiąca po zakończonym kwartale kalendarzowym.

§ 3
Kierownicy komórek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień, udostępniania dokumentów oraz wydawania opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizowanym przez wyznaczoną osobę przedsięwzięciem w terminie zapewniającym sprawną realizację nałożonych obowiązków.

§ 4
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka oraz Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1054/07 z dnia 26 września 2007r.
data publikacji: 
piątek, 05 października 2007, godz. 08:59
ostatnia zmiana: 
piątek, 05 października 2007, godz. 08:59 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 499

Stopka