Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała Nr 277/XIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2008 roku

w sprawie : ustalenia wysokości opłat za przewozy  środkami  komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40  ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591, ze zm.: Dz. U.  z 2002 roku Nr 23,  poz. 220;   Nr 62, poz. 558; Nr 113,  poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717; Nr 162  poz. 1568; Dz. U.  z 2004 roku Nr 102, poz 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U  z 2005 roku Nr 172,   poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U.  z 2006 roku Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974; Nr 173 poz. 1218 ), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 121,  poz. 770;  Nr 106 poz. 679; Dz. U.  z 1998  roku Nr 106,  poz. 668; Dz. U.  z 2002 roku  Nr 113,  poz. 984; Dz. U. z 2003 roku Nr 199, poz. 1937;  Nr 96, poz. 874)  oraz   art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach ( Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1050 ze zm; Dz. U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1204;  Dz. U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302; Dz. U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959; Nr 210, poz. 2135; Dz.U. z 2007 roku Nr 166, poz. 1172) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

1. Ustala się opłaty za przewozy środkami  komunikacji miejskiej, świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. w kwotach według  Załącznika  Nr 1 oraz Załącznika Nr 2 o nazwach w następującym brzmieniu:
 1) Załącznik Nr 1 – „ CENNIK BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W PŁOCKU WEDŁUG CEN BRUTTO (podatek VAT 7%)”,
 2) Załącznik Nr 2 - „ CENNIK ELEKTRONICZNYCH BILETÓW OKRESOWYCH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W PŁOCKU WEDŁUG CEN BRUTTO (podatek VAT 7%)”,
stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki „Komunikacja Miejska – Płock” Spółka z o. o. do stosowania promocyjnych obniżek w wysokości do 10 % dla cen biletów ustalonych w Załączniku Nr 2.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały:
1) Uchwała Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o. o.
 
2) Uchwała Nr 761/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku. 

3) Uchwała Nr 998/LX/06 Rady Miasta Płocka z  dnia 26 września 2006 roku w sprawie: zmian w uchwale Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o. o.
zmienionej uchwałą Nr 761/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku.

§  4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 marca 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

 
Aktualnie obowiązujące ceny biletów komunikacji miejskiej według poszczególnych asortymentów biletów wprowadzone uchwałą Nr 460/XXIII/04 z dnia 30 marca 2004 roku,  zmienioną uchwałą Nr 761/XLIV/05 z dnia 23 sierpnia 2005 roku oraz uchwałą Nr 998/LX/06 z dnia 26 września 2006 roku w wysokościach przedstawionych w Załączniku Nr 1 oraz Załączniku Nr 2 do niniejszej  uchwały, zgodnie z przedstawionym projektem uchwały
1) ulegają zmianom w zakresie biletów uwzględnionych w Załączniku Nr 1 tj: biletów papierowych,
2) pozostają bez zmian w zakresie biletów uwzględnionych w Załączniku Nr 2 tj: elektronicznych biletów okresowych,
Projekt uchwały opracowany w sposób uwzględniający jednocześnie ustalenie wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę „ Komunikacja Miejska – Płock „ Sp. z o. o w zakresie dotyczącym biletów papierowych oraz elektronicznych biletów okresowych , pomimo,  iż te drugie pozostają bez zmian, miał na celu ułatwienie praktycznej realizacji uchwały poprzez ustalenie  w jednym projekcie uchwały obowiązujących opłat  za przejazd środkami komunikacji miejskiej.
Wobec powyższego szczegółowej analizie poddano ceny biletów , które według projektu uchwały ulegają zmianie -  przedstawione w Załączniku Nr 1. Propozycja zmian to podwyższenie aktualnie obowiązujących cen biletów w poszczególnych asortymentach  o około 10 %, co w przypadku biletów podstawowych -  jednorazowych , przedstawia się następująco:
1. aktualna cena biletu jednorazowego, normalnego  2, 00 zł    proponowana   2, 20 zł    dynamika  10%,
1. aktualna cena biletu jednorazowego, ulgowego      1, 00 zł    proponowana  1, 10 zł    dynamika  10%,
Powyższe,  z uwagi na okres obowiązywania aktualnych cen biletów tj. od 01 maja 2004 roku do 29   lutego  2008 roku / okres blisko 4 lat/ uzasadniane jest  argumentami, które w sposób decydujący kształtują finanse spółki świadczącej,  usługi w zakresie komunikacji miejskiej.
W w/w okresie nastąpił  wzrost kosztów ponoszonych przez Spółkę na działalność podstawową, spowodowany czynnikami w znacznej mierze od niej niezależnymi , w tym przypadku decydującym czynnikiem jest dynamika kosztów paliwa, niezbędnego  dla realizacji usług przewozowych w zakresie transportu lokalnego. Kwota kosztów paliwa stanowi aktualnie znaczący udział w kosztach ogółem spółki np. w 2007 roku  - około 17,5 % ogółu kosztów. Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej spółki był wzrost cen materiałów i  części zamiennych przy taborze o wysokim stopniu zużycia.
Poza czynnikami kosztotwórczymi w analizowanym okresie miały miejsce decyzje,  w konsekwencji których nastąpiło zmniejszenie przychodów z działalności spółki. Należy tu wymienić :
1. zwolnienie  z opłat za wózki przewożone w środkach transportu lokalnego,
2. wprowadzenie uprawnień do korzystania z biletów bezpłatnych dla bezrobotnych,
Pomimo wprowadzonych w/w zmian Spółka nie była w realizowanej działalności podstawowej dofinansowywana przez Wspólnika – Miasto Płock.  Kwoty, asygnowane z budżetu miasta Płocka w latach 2004 – 2007 refundowały w około 75 % utracone przez Spółkę przychody w związku z wprowadzonymi uprawnieniami do przejazdów bezpłatnych oraz przejazdów na bilety ulgowe.
 Aktualnie sytuacja finansowa spółki wskazuje na brak możliwości dalszych oszczędności kosztów, które w ostatnich latach osiągnęły poziom optymalny a każde ich zmniejszenie może przynieść negatywne skutki w realizacji statutowych zadań. Jednocześnie   w  najbliższych latach nie przewiduje się możliwości pozyskania przez spółkę nowych, znaczących  źródeł finansowania działalności. Wdrożone w ostatnich latach rodzaje działalności,  dotyczące  uruchomienia stacji paliw, rozszerzenia usług działalności  warsztatowej i diagnostyki,  rozszerzenia zasięgu świadczonych usług na gminy ościenne,   przyniosły efekty  pozyskania źródeł finansowania w stopniu niewystarczającym
Proponowana zmiana cen biletów komunikacji miejskiej, przeciętnie o około 10 % dla każdego asortymentu biletów  pozwoli na zwiększenie kwoty przychodów Spółki o około 500 000, 00 zł w skali roku.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 277/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku
data publikacji: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:22
ostatnia zmiana: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 693

Stopka