Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18. 
 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w sprawach niezwiązanych z zamierzeniem inwestycyjnym (dotyczy bieżącego utrzymania)

- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (w sprawach niezwiązanych z zamierzeniami inwestycyjnymi)

- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu Cywilnego

- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w sprawach związanych z zamierzeniem inwestycyjnym

Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8, wejście od ul. Zduńskiej 3,

Wnioski zawierają następujące informacje zgodnie z art. 83 b ustawy o ochronie przyrody:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń;

2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń;

3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

(nie dotyczy m.in. 
1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od  ziemi nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm
w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.
3. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.)

5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy (nie dotyczy krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²;

WYMAGANE DOKUMENTY:  do wniosku należy dołączyć:

1. dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem oraz dokument potwierdzający umocowanie prawne osób podpisujących wniosek do reprezentowania podmiotu lub oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego. 

2. pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz reprezentowania wnioskodawcy, jeśli podmiot składający wniosek działa w cudzym imieniu (+ dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł – o ile przepisy nie zwalniają z obowiązku wniesienia opłaty).

3. rysunek, mapę lub w przypadku realizacji inwestycji wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu. 

4. inwentaryzację zieleni wykazującą kolizję na terenie objętym inwestycją z określeniem gatunków drzew i krzewów, obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi, powierzchni pokrytej krzewami w m2, stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycięcia lub przesadzenia) na mapie. Inwentaryzacja winna być sporządzona w formie opisowej oraz w formie graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania działki lub terenu ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią.    

5. projekt planu:
a) na
sadzeń zastępczych
b) przesadzenia drzewa lub krzewu

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów omówione jest w art. 84, 85 i 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 t.j. ), a ich wysokość w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r, poz. 1330) - opłaty są uzależnione od gatunku drzewa i obwodu pnia oraz gatunku krzewów i powierzchni pokrycia – płatne zgodnie z orzeczeniem decyzji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie pkt 6 ust. 44 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone) wynosi 17 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok.132) lub na rachunek bankowy: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zezwolenia – decyzji

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 8.

MIEJSCE ODBIORU DECYZJI: pokoje E-51 II piętro oraz E-34 i E-33 I piętro.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ochrony Środowiska Zespół Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody

INFORMACJI UDZIELA: Ogrodnik Miasta – Koordynator pokój E-52, II piętro wraz z Zespołem Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa pok. E-34, E-33, I piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
  2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142)
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r, poz. 1330)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek: 8.30 – 17.30, piątek: 8.30 - 15.30.

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:06 -> historia zmian  (77)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 492 068

Stopka