Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18. 
 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 - w sprawach niezwiązanych z zamierzeniem inwestycyjnym (dotyczy bieżącego utrzymania)

- dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (w sprawach niezwiązanych z zamierzeniami inwestycyjnymi)

- dla właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu Cywilnego

- w sprawach związanych z zamierzeniem inwestycyjnym

Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6, wejście od ul. Zduńskiej 3,

Wnioski zawierają następujące informacje zgodnie z art. 83 b ustawy o ochronie przyrody:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń;

2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń;

3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

(nie dotyczy m.in. 
1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od  ziemi nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm
w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.
3. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.)

5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy (nie dotyczy krzewu lub krzewów rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m²;

WYMAGANE DOKUMENTY:  do wniosku należy dołączyć:

1. dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem oraz dokument potwierdzający umocowanie prawne osób podpisujących wniosek do reprezentowania podmiotu lub oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego. 

2. rysunek, mapę lub w przypadku realizacji inwestycji wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu. 

3. inwentaryzację zieleni wykazującą kolizję na terenie objętym inwestycją z określeniem gatunków drzew i krzewów, obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi, powierzchni pokrytej krzewami w m2, stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycięcia lub przesadzenia) na mapie. Inwentaryzacja winna być sporządzona w formie opisowej oraz w formie graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania działki lub terenu  ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią.    

4. projekt planu:
a) na
sadzeń zastępczych
b) przesadzenia drzewa lub krzewu

WYSOKOŚĆ OPŁATY: opłaty określone są w art. 84, 85 i 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - opłaty są uzależnione od gatunku drzewa lub krzewu i obwodu pnia – płatne zgodnie z orzeczeniem decyzji.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zezwolenia – decyzji

MIEJSCE ZŁOŻENIA: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 6.

MIEJSCE ODBIORU DECYZJI: pokoje: E-52, E-52/1, II piętro oraz E-34 I piętro.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ochrony Środowiska Zespół Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody

INFORMACJI UDZIELA: Ogrodnik Miasta, tel. 24 367 15 12, pok. E-52, wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, tel. 24 367 15 10, pok. E-52; 24 367 16 18, pok. E-52/1; 24 367 08 16, pok. E-34.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
  2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek: 8.30 – 17.30, piątek: 8.30 - 15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 07 lipca 2017, godz. 14:01 -> historia zmian  (70)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 782 807

Stopka