Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18. 
 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w sprawach niezwiązanych z zamierzeniem inwestycyjnym (dotyczy bieżącego utrzymania)

- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (w sprawach niezwiązanych z zamierzeniami inwestycyjnymi)

- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu Cywilnego

- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w sprawach związanych z zamierzeniem inwestycyjnym

Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8, wejście od ul. Zduńskiej 3,

Wnioski zawierają następujące informacje zgodnie z art. 83 b ustawy o ochronie przyrody:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń;

2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń;

3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

(nie dotyczy m.in. 
1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od  ziemi nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm
w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.
3. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.)

5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy (nie dotyczy krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²;

WYMAGANE DOKUMENTY:  do wniosku należy dołączyć:

1. dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem oraz dokument potwierdzający umocowanie prawne osób podpisujących wniosek do reprezentowania podmiotu lub oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego. 

2. pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz reprezentowania wnioskodawcy, jeśli podmiot składający wniosek działa w cudzym imieniu (+ dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł – o ile przepisy nie zwalniają z obowiązku wniesienia opłaty).

3. rysunek, mapę lub w przypadku realizacji inwestycji wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu. 

4. inwentaryzację zieleni wykazującą kolizję na terenie objętym inwestycją z określeniem gatunków drzew i krzewów, obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi, powierzchni pokrytej krzewami w m2, stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycięcia lub przesadzenia) na mapie. Inwentaryzacja winna być sporządzona w formie opisowej oraz w formie graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania działki lub terenu ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią.    

5. projekt planu:
a) na
sadzeń zastępczych
b) przesadzenia drzewa lub krzewu

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów omówione jest w art. 84, 85 i 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 t.j. ), a ich wysokość w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r, poz. 1330) - opłaty są uzależnione od gatunku drzewa i obwodu pnia oraz gatunku krzewów i powierzchni pokrycia – płatne zgodnie z orzeczeniem decyzji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie pkt 6 ust. 44 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone) wynosi 17 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok.132) lub na rachunek bankowy: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zezwolenia – decyzji

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 8.

MIEJSCE ODBIORU DECYZJI: pokoje E-51 II piętro oraz E-34 i E-33 I piętro.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ochrony Środowiska Zespół Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody

INFORMACJI UDZIELA: Ogrodnik Miasta – Koordynator pokój E-52, II piętro wraz z Zespołem Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa pok. E-34, E-33, I piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
  2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142)
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r, poz. 1330)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek: 8.30 – 17.30, piątek: 8.30 - 15.30.

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:06 -> historia zmian  (77)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 419

Stopka