Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. MKZ – 04.

Wykaz obiektów

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania także w Biurze Obsługi, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, stanowisko nr 4 lub w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków pok. 243 C, II piętro.

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. Projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą robotami budowlanymi kwalifikacji do kierowania tymi robotami oraz osobę wykonującą nadzór inwestorski kwalifikacji do wykonywania tego nadzoru.
3. W przypadku gdy kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego będą wyłaniani w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie wnioskodawcy, że osoby te zostaną wyłonione
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).*1
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.
5. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
7. Pokwitowanie za dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł w kasie Oddziału Podatków i Opłat (podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 w zw. z  ust. 44 pkt 2 części III załącznika do w/w ustawy). Zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej uregulowane są w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 1827).

Uwagi:
*1 W przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego przedmiotowe informacje nie są wymagane, chyba że roboty budowlane mają być prowadzone przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wchodzącym w skład tych układów albo tego zespołu.
Kierować robotami budowlanymi oraz wykonywać nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą osoby, które posiadają uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego oraz które przez co najmniej 18 miesięcy brały udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – podstawa prawna: art. 37c  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).
Przy ustalaniu udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru uwzględnia uwzględnia się udział w tych robotach przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r. – podstawa prawna: art. 37f  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).
Udział w robotach budowlanych prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczonym do jednej z kategorii, o którym mowa w art. 64 ust. 1, potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której roboty były wykonane, albo osobę, pod której nadzorem były wykonane, albo przez osobę pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków art. 37g  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- opłata skarbowa 82,00 zł za wydanie pozwolenia konserwatorskiego, podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2016, poz. 1827, art. 4 w związku z Cz. III pkt 44). Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, art. 7) 
- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami,

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827, art. 4 w związku z Cz. III pkt 44), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji (pozwolenia konserwatorskiego)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna – pozwolenie konserwatorskie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- składanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 4 lub drogą pocztową;
- odbiór decyzji w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. 243, II piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3,

SPRAWĘ PROWADZI:  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1b i c, art. 7 pkt 1, oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.);  
- § 1 ust. 1 pkt 1c, §  4 ust. 1-3,  § 14  ust. 1, 2 , 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1789),
- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. MKZ – 04.
data publikacji: 
piątek, 16 lipca 2010, godz. 14:08
ostatnia zmiana: 
wtorek, 11 lipca 2017, godz. 12:22 -> historia zmian  (18)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 782 547

Stopka