Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.

Wykaz obiektów

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania także w Biurze Obsługi, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, stanowisko nr 5.

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. Projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą robotami budowlanymi kwalifikacji do kierowania tymi robotami oraz osobę wykonującą nadzór inwestorski kwalifikacji do wykonywania tego nadzoru.
3. W przypadku gdy kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego będą wyłaniani w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie wnioskodawcy, że osoby te zostaną wyłonione
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).*1
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.
5. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. za wydanie decyzji - 82 złote
2. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 złotych

Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000 ze zm.).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
1. w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3
2. bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
1. składanie wniosku: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95
2. odbiór decyzji: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. 302, III piętro, budynek A, Plac Stary Rynek 1, tel. 24 367 14 54

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zgodnie z art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

SPRAWĘ PROWADZI:  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95;
2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pokój nr 302A, tel. 24 367 14 54.

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b-c, art. 7 pkt 1 i pkt 4 oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad  nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm);
2. § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e, § 4 ust. 1-3, § 14 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265);
3. art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
data publikacji: 
piątek, 16 lipca 2010, godz. 14:08
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 12:05 -> historia zmian  (23)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 701

Stopka