Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 25.                              

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska powinno zawierać, w szczególności:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie zgłoszenia instalacji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej  – z dopiskiem „opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji

WYMAGANE DOKUMENTY:  Kserokopia z mapy ewidencyjnej gruntów z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków z zachowaniem wymaganych prawem odległości od budynków, urządzeń itp.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
120 zł - opłata za przyjęcie zgłoszenia
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie w siedzibie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro,pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
120,00 zł opłata za przyjęcie zgłoszenia zapłać online
17,00 zł

opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  pismo potwierdzające przyjęcie zgłoszenie, a w przypadku sprzeciwu – decyzja Prezydenta Miasta Płocka

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Ochrony Środowiska – Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E32, I piętro

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256);
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 799 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  (Dz.U. Nr 130 poz 880)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, ze zm.).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”)  informujemy, że:
1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska.

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
data publikacji: 
czwartek, 31 marca 2016, godz. 16:02
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:10 -> historia zmian  (25)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 432

Stopka