Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Ponowne otwarcie planowane jest 3 września 2018 r.

Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 25.                              

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska powinno zawierać, w szczególności:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie zgłoszenia instalacji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej  – z dopiskiem „opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji

WYMAGANE DOKUMENTY:  Kserokopia z mapy ewidencyjnej gruntów z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków z zachowaniem wymaganych prawem odległości od budynków, urządzeń itp.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
120 zł - opłata za przyjęcie zgłoszenia
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie w siedzibie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro,pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
120,00 zł opłata za przyjęcie zgłoszenia zapłać online
17,00 zł

opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  pismo potwierdzające przyjęcie zgłoszenie, a w przypadku sprzeciwu – decyzja Prezydenta Miasta Płocka

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska - Oddział Ochrony Środowiska – Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E32, I piętro

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 799 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  (Dz.U. Nr 130 poz 880)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
data publikacji: 
czwartek, 31 marca 2016, godz. 16:02
ostatnia zmiana: 
czwartek, 12 lipca 2018, godz. 15:26 -> historia zmian  (20)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
1 337

Stopka