Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydanie pozwolenia na na umieszczenie reklamy (urządzeń technicznych, tablic, napisów) na zabytku wpisanym do rejestru lub stanowiącym element zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego.  MKZ – 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:
Wniosek do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, stanowisko nr 4 lub w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków pok. 243, II piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3.

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. Projekt reklamy (tablicy, napisu) lub opis urządzenia technicznego.
2. Zdjęcie elewacji z propozycją lokalizacji reklamy (tablicy, napisu, urządzenia technicznego).
3. Zgoda właściciela (właścicieli) nieruchomości.
4. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
5. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
6. Aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub aktualny wypis z właściwego rejestru dla osób prawnych.
7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dokonanej gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek tego organu, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827),
- opłata skarbowa 82,00 zł za wydanie pozwolenia konserwatorskiego, podstawa prawna: art. 4 w związku z Cz. III pkt 44 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.). Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z Dz. U. Nr 225, poz. 1653 ze zm., art. 7) 
- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami,

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 4 w związku z Cz. III pkt 44 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827 ze zm.), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827 ze zm.).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji (pozwolenia konserwatorskiego)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna – pozwolenie konserwatorskie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- składanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 4 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem;
- odbiór decyzji w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. 243, II piętro, wejście od  ul. Zduńskiej 3.

SPRAWĘ PROWADZI:  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

INFORMACJI UDZIELA:  stanowisko ds. zabytków nieruchomych i ruchomych, tel. 24 367 14 54.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 36 ust. 1 pkt 10, 11, art. 6 ust. 1 pkt 1 b i c, art. 7 pkt 1 oraz art. 96 ust. 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz 1446 ze zm.); 
- § 1 ust. 1 pkt 1 f, § 5 ust. 1 pkt 1-5, ust. 5 pkt 1, ust. 10 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich  i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie pozwolenia na na umieszczenie reklamy (urządzeń technicznych, tablic, napisów) na zabytku wpisanym do rejestru lub stanowiącym element zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego. MKZ – 05.
data publikacji: 
piątek, 16 lipca 2010, godz. 14:09
ostatnia zmiana: 
wtorek, 11 lipca 2017, godz. 12:22 -> historia zmian  (16)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 781 613

Stopka