Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach).  OTP - 02.

 

 


NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosek, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek organizatora imprezy, zwanego dalej „organizatorem” (wniosek), zawierający:
  - imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu (faksu) organizatora;
  - określenie rodzaju i nazwy imprezy;
  - informacje o imprezie: miejsce i datę rozpoczęcia, przebieg, miejsce i datę zakończenia, przewidywaną liczbę uczestników;
 - wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy;
 - zgodę na przetwarzanie danych osobowych organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku;
  - podpis organizatora lub jego przedstawiciela/pełnomocnika.
2. Załączniki do wniosku:
 a) szczegółowy regulamin imprezy określający w szczególności zasady zachowania  uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 b) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 c) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy (załącznik nr 2), obejmujący:
  - listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
  - pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
 - rodzaj i ilość środków technicznych (w szczególności znaków, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, lin, taśm lub wstęg służących do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, barier, płotków lub przegród służących do odgradzania miejsca imprezy),
 - rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, określone w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  - sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
  - oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
 - rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
 - organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy, a Policją w trakcie trwania imprezy,
 - sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania;
 e) Oświadczenie Organizatora o dokonaniu uzgodnień z Komendą Miejską Policji i Służbami Ratownictwa Medycznego oraz Komendantem Straży Pożarnej (załącznik nr 3).
 f) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 g) pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych;
 h) kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku - w przypadku dokumentów wydanych z datą wcześniejszą, kserokopia aktualnie potwierdzona przez właściwy organ administracyjny lub sąd), a w przypadku spółki cywilnej kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym oraz kserokopie aktualnych wypisów z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników; jeżeli organizator działa przez pełnomocnika, także  pełnomocnictwo;
 i) pisemne oświadczenie (załącznik nr 4) o spełnieniu przez organizatora warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, o których mowa w pkt. 4 i 5 sekcji „Uwagi”;
 j) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Uwaga: Dokument urzędowy stanowiący załącznik do wniosku należy złożyć w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ, który go sporządził lub przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
1. za wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - 48 zł (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635, załącznik część III pkt. 13 ustęp 2);
2. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: W kasie Wydziału Podatków i Księgowości (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Uwaga: Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemny wniosek organizatora wraz z wymaganymi dokumentami o wydanie zezwolenia winien być złożony co najmniej na 30 przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna.

DOKUMENTY UZYSKIWANE W POSTĘPOWANIU:
1. opinia komendanta wojewódzkiego Policji - właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy;
2. opinia właściwego komendanta Oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki żandarmerii  wojskowej w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
3. uzgodnienie zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza;
4. pisemne wewnętrzne opinie lub uzgodnienia Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Płocka, w zależności od potrzeb.

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku (ul. Królewiecka 27, 09-402 Płock) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tel. 24 367 08 30, 24 367 16 14, pok. D-2, ul. Zduńska 3.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

  1. art. 10 ust. 6 oraz art. 65 - 65i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260, ze zm.);
  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256);
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

Uwagi:
1. Prezydent Miasta Płocka jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w Płocku jako mieście na prawach powiatu (gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych).
2. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do organu zarządzającego ruchem na drodze, na której impreza będzie się odbywała, z tym, że jeżeli impreza będzie odbywała się na drogach podległych kilku organom,  wniosek należy złożyć:
a) w przypadku dróg różnych kategorii – do organu zarządzającego ruchem na drodze wyższej kategorii,
b) w przypadku dróg tej samej kategorii – do organu właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.
3. Organizator  przesyła co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia kopię wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do:
 - właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji;
 - komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej;
 - komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
4. Organizator  jest obowiązany zapewnić:
 - bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy;
 - spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 - wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną;
 - pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
 - drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej;
 - warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
 - sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych;
 - w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy;
 - środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
  a) znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
  b) liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczania trasy lub miejsca imprezy,
  c) bariery, płotki lub przegrody służące do ogradzania miejsca imprezy.
5. Organizator jest obowiązany:
 - uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
 - współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzenie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
  a) uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
  b) stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy;
  c) dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;
 - sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw (patrz: WYMAGANE DOKUMENTY: pkt 2 ppkt 4);
  - opracować regulamin oraz program imprezy;
  - ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
 - zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 części (patrz: WYMAGANE DOKUMENTY);
 - uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
 - powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
 - na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
 - udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie:
 d) organu zarządzającego ruchem,
 e) zarządcy drogi,
 f) Policji,
 g) przedsiębiorstwa komunikacji publicznej,
 h) Straży Granicznej,
 i) Żandarmerii Wojskowej,
 j) wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy - jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6. Do zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.
7. Przepisy art. 65 - 65g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym nie dotyczą:
 - procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w ustawach o stosunku Państwa do poszczególnych Kościołów;
 - konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.
8. W przypadku, gdy realizacja imprezy wymaga uzyskania oddzielnego zezwolenia (decyzji) na zajęcie pasa drogowego - stosowne zezwolenie organizator winien uzyskać od zarządu drogi.
9. Organ zarządzający ruchem może wezwać organizatora imprezy do:
 - opracowania projektu organizacji ruchu;
 - udzielenia dokładnych informacji dotyczących imprezy;
 - przedstawienia dodatkowych dokumentów świadczących o spełnieniu warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30 -15.30, czwartek 8.30 -17.30, piątek 8.30 -15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
data publikacji: 
piątek, 25 listopada 2011, godz. 09:57
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:51 -> historia zmian  (27)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 893

Stopka