Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 26 lutego 2020 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 29 stycznia 2020 roku.
3. Raport końcowy podsumowujący badanie zanieczyszczenia powietrza ze stacji pomiarowej udostępnionej na okres jednego roku przez Konsorcjum DACSYSTEM i Fundację ARMAAG z Gdańska z zainstalowanych czujników pyłu PM 2,5 i PM 10 oraz czujników pasywnych.
4. Omówienie możliwych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10 w pobliżu Płocka oraz realizacji przebudowy DK 62.
5. Zadłużenie miasta Płocka na 31 grudnia 2019 roku wraz z analizą zadłużenia w latach
2015-2019 oraz z porównaniem zadłużenia miasta Płocka z innymi miastami na prawach powiatu za 2019 rok.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046 (druk nr 320),
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 321),
3) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku (druk nr 312),
4) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku (druk nr 319),
5) zmiany uchwały nr 283/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Płocku w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży (druk nr 313),
6)    zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 315),
7) zmiany uchwały nr 299/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę-Miasto Płock (druk nr 316),
8) zmiany Uchwały Nr 168/IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów (druk nr 314),
9) zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 120/VI/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów kl. VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do kl. VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (druk nr 317),
10) zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 120/VI/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów kl. VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do kl. VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (druk nr 318).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Małgorzata Struzik

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (Sala 206).

Porządek obrad :
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 28.01.2020r.
3. Omówienie możliwych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10 w pobliżu Płocka oraz realizacji przebudowy DK 62.
4. Informacja o rozstrzygniętych zamówieniach publicznych w Urzędzie Miasta Płocka.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta za 2019 rok. 
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2020 rok,
3) zmiany uchwały nr 299/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę-Miasto Płock (druk nr 316),                                                                                           
4) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica’’ w Płocku (druk nr 312),
5) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka’’ w Płocku (druk nr 319).
7.  Omówienie korespondencji. 
8.  Sprawy różne i organizacyjne.
9.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka       
(-) Tomasz Maliszewski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 24 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 27 stycznia 2020 roku.
3. Raport końcowy podsumowujący badanie zanieczyszczenia powietrza ze stacji pomiarowej udostępnionej na okres jednego roku przez Konsorcjum DACSYSTEM i Fundację ARMAAG z Gdańska z zainstalowanych czujników pyłu PM 2,5 i PM 10 oraz czujników pasywnych.
4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020,
3) zmiany uchwały nr 288/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę-Miasto Płock (druk nr 316).
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 20 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 15.30 (sala nr 206)  w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z 23 stycznia 2020 roku.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2019 rok.
4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020 -2046,
2)  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2020 rok,
5.  Sprawy różne.
6.  Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej  
/-/ Daria Domosławska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 19 lutego 2020 roku (środa) o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1
z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z 22 stycznia 2020 roku.
3. Informacja na temat nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta Płocka w zakresie sportu i kultury w 2019 roku i przyznanych stypendiów na 2020 rok (ich wysokość i rodzaje)
4. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2019 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących
    sprawach:
1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020 -2046,
2)  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2020 rok,
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji  Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ Iwona Krajewska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 16 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 21.01.2020 r.
3. Opiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w sprawie petycji z dnia 31.12.2019 r. w sprawie obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Skarga z dnia 25.11.2019 r. (wpłynęła elektronicznie do Urzędu Miasta Płocka 3.12.2019 r., w formie pisemnej 9.12.2019 r.) przekazana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przy piśmie nr WG-I.1411.10.2019.EKU, dotycząca m.in. przekazania niekompletnej treści Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, nieprawidłowej zdaniem skarżących anonimizacji ww. dokumentu oraz „rażącą opieszałość w przekazywaniu dokumentów” - kontynuacja.
5. Skarga z dnia 03.01.2020 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 16.01.2020 r.) przekazana przez Prezydenta Miasta Płocka dotycząca lokalizacji zjazdu z ulicy Lubuskiej do działki nr 1445/25.
6. Skarga z dnia 07.02.2020 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka elektronicznie w dniu 07.02.2020 r.) na Miejski Zarząd Dróg w Płocku.
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy różne i organizacyjne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kominek

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z 20.01.2020 r.
3.  Zadłużenie miasta Płocka na 31 grudnia 2019 roku wraz z analizą zadłużenia w latach 2015–2019 oraz z porównaniem zadłużenia miasta Płocka z innymi miastami na prawach powiatu za rok 2019.
4. Informacja o stanie realizacji inwestycji strategicznych w 2019 roku i stanu przygotowań do realizacji tych inwestycji w 2020 roku.
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne i organizacyjne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marta Krasuska
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 09:49 -> historia zmian  (1172)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 678

Stopka