Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

                                     

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  WSP-05.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY: Wniosek

I. Podmioty będące osobami fizycznymi, które nie są przedsiębiorcami i nie prowadzą działalności gospodarczej i:
1. deklarują wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia w ratach lub
2. deklarują wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia w kwocie jednorazowej lub
3. są osobami fizycznymi będącymi użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanej  i wykorzystywanej wyłącznie na cele mieszkaniowe, którzy deklarują wniesienie opłaty na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 241 z dnia 28 maja 2012 r.:
- z zastosowaniem 50% bonifikaty i rozłożeniem na raty lub
- z zastosowaniem 30% bonifikaty przy opłacie jednorazowej (objaśnienie na str.6 wniosku pkt I ppkt 2)
składają:
a) wypełniony wniosek,
b) aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym,
c) aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
d) kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału),
e) dokumenty potwierdzające następstwo prawne (dot. pkt 1 i 2) – zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (w przypadku wystąpienia takiej sytuacji),
f) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany),
g) dowody uiszczenia opłat skarbowych,
h) dokumenty świadczące o dochodach miesięcznych na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym, osiągniętych w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono  z żądaniem przekształcenia – obowiązek  ich przedłożenia dot. osób fizycznych wnioskujących o przekształcenie  z ustaleniem opłaty z tego tytułu z bonifikatą - na podstawie Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 241 z dnia 28 maja 2012 r.
i) inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

II. Podmioty, które są przedsiębiorcami, prowadzą działalność gospodarczą i:
deklarują wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia w kwocie jednorazowej składają:                   

1. wypełniony wniosek,
2. aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym,
3. aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
4. kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału),
5. dokumenty potwierdzające następstwo prawne – zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (w przypadku wystąpienia takiej sytuacji),
6. dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany),
7. dowody uiszczenia opłat skarbowych,
8. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osób prawnych (oryginał lub uwierzytelniona kopia), 
9. uchwała właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na nabycie własności gruntu poprzez przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   nieruchomości,
10. inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

III. Podmioty, które są przedsiębiorcami, prowadzą działalność gospodarczą i:
deklarują wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia w ratach - z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej składają:
1. wypełniony wniosek
2. aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym
3. aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków
4. kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału)
5. dokumenty potwierdzające następstwo prawne – zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (w przypadku wystąpienia takiej sytuacji)
6. dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany)
7. dowody uiszczenia opłat skarbowych,
8. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osób prawnych (oryginał lub uwierzytelniona kopia) 
9. uchwała właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na nabycie własności gruntu poprzez przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   nieruchomości
10. dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości pomocy de minimis:

a) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” - zał. Nr 1,
b) aktualne informacje niezbędne do przyznania pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,  tj.:
- wszystkie zaświadczenia  o  pomocy  de minimis jakie wnioskodawca (oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą) otrzymał w roku, w  którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2-ch poprzedzających go lat,
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę (i jednostki powiązane) - zał. Nr 2
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zał. Nr 3,
c)  informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dot. w szczególności wnioskodawcy (oraz jednostek gospodarczych powiązanych)  i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą  na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
d) dokumenty  finansowe  pozwalające ocenić sytuację  wnioskodawcy/ów (oraz jednostek gospodarczych powiązanych z wnioskodawcą) – za rok, w  którym wnioskodawca/y ubiega/ją się o pomoc, oraz z dwóch poprzedzających go lat,
e) rating przedsiębiorcy, a w przypadku jego braku oświadczenie o kondycji ekonomiczno – finansowej  firmy ze wskazaniem kategorii ratingowej: AAA-A, BBB, BB, B, CCC - (objaśnienie na str.7 wniosku pkt III),
f) informację czy równocześnie z przedmiotowym wnioskiem, wnioskodawca składał w innych instytucjach wnioski w sprawie udzielenia pomocy de minimis – zał. Nr 4.
Nieprzedstawienie  przez wnioskodawcę – przedsiębiorcę żądanych dokumentów, wymienionych w pkt. 10,  spowoduje, że wniosek w zakresie rozłożenia należności na raty nie będzie uwzględniony, a  przekształcenie  nastąpi za jednorazową odpłatnością.
11. inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

IV. Podmioty, które są przedsiębiorcami, prowadzą działalność gospodarczą i:
deklarują wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia w ratach  - bez uwzględnienia
przepisów o pomocy publicznej, z zastosowaniem Zarządzenia nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014 r. (objaśnienie na str.6 wniosku pkt II)  składają:
1. wypełniony wniosek,
2. oświadczenie wnioskodawcy zawierające deklarację wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia w ratach - z zastosowaniem Zarządzenia nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014 r. – zał. Nr 5
3. aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym
4. aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
5. kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału),
6. dokumenty potwierdzające następstwo prawne – zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (w przypadku wystąpienia takiej sytuacji),
7. dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany),
8. dowody uiszczenia opłat skarbowych,
9. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osób prawnych (oryginał lub  uwierzytelniona kopia),                                                                                           
10. uchwała właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na nabycie własności gruntu poprzez przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości,
11. inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

V. Podmioty będące osobami fizycznymi, które korzystają z nieodpłatnego przekształcenia (objaśnienie na str.6 wniosku pkt I .1. ppkt 1.2.) składają:
1. wypełniony wniosek,
2. aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym,
3. aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
4. kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału),
5. dokumenty potwierdzające następstwo prawne – zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (w przypadku wystąpienia takiej sytuacji),
6. dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków - (jeśli taki został wydany),
7. dowody uiszczenia opłat skarbowych,
8. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - (w przypadku osób prawnych),
9. uchwała właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na nabycie własności gruntu poprzez przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  (w przypadku osób prawnych),
10. inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł.
Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia (jeśli są ustanowione) - 17 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od  ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, PKO BP S.A. II Oddział  w Płocku, numer konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od uzyskania wszelkich opinii w sprawie i wykonania operatu szacunkowego.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7, doręczenie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub jego siedziby.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności  nieruchomości.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 241 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 474 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej .

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek: 8.30-17.30, piątek: 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. WSP - 05.
data publikacji: 
środa, 19 października 2005, godz. 09:46
ostatnia zmiana: 
piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:51 -> historia zmian  (76)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 836

Stopka