Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

                                     

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  BSP-05.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY: Wniosek

I. Podmioty będące osobami fizycznymi, które nie są przedsiębiorcami i nie prowadzą działalności gospodarczej i:
1. deklarują wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia w ratach lub
2. deklarują wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia w kwocie jednorazowej lub
3. są osobami fizycznymi będącymi użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanej  i wykorzystywanej wyłącznie na cele mieszkaniowe, którzy deklarują wniesienie opłaty na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 241 z dnia 28 maja 2012 r.:
- z zastosowaniem 50% bonifikaty i rozłożeniem na raty lub
- z zastosowaniem 30% bonifikaty przy opłacie jednorazowej (objaśnienie na str.6 wniosku pkt I ppkt 2)
składają:
a) wypełniony wniosek,
b) aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym,
c) aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
d) kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału),
e) dokumenty potwierdzające następstwo prawne (dot. pkt 1 i 2) – zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (w przypadku wystąpienia takiej sytuacji),
f) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany),
g) dowody uiszczenia opłat skarbowych,
h) dokumenty świadczące o dochodach miesięcznych na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym, osiągniętych w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono  z żądaniem przekształcenia – obowiązek  ich przedłożenia dot. osób fizycznych wnioskujących o przekształcenie  z ustaleniem opłaty z tego tytułu z bonifikatą - na podstawie Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 241 z dnia 28 maja 2012 r.
i) inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

II. Podmioty, które są przedsiębiorcami, prowadzą działalność gospodarczą i:
deklarują wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia w kwocie jednorazowej składają:                   

1. wypełniony wniosek,
2. aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym,
3. aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
4. kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału),
5. dokumenty potwierdzające następstwo prawne – zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (w przypadku wystąpienia takiej sytuacji),
6. dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany),
7. dowody uiszczenia opłat skarbowych,
8. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osób prawnych (oryginał lub uwierzytelniona kopia), 
9. uchwała właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na nabycie własności gruntu poprzez przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   nieruchomości,
10. inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

III. Podmioty, które są przedsiębiorcami, prowadzą działalność gospodarczą i:
deklarują wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia w ratach - z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej składają:
1. wypełniony wniosek
2. aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym
3. aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków
4. kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału)
5. dokumenty potwierdzające następstwo prawne – zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (w przypadku wystąpienia takiej sytuacji)
6. dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany)
7. dowody uiszczenia opłat skarbowych,
8. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osób prawnych (oryginał lub uwierzytelniona kopia) 
9. uchwała właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na nabycie własności gruntu poprzez przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   nieruchomości
10. dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości pomocy de minimis:

a) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” - zał. Nr 1,
b) aktualne informacje niezbędne do przyznania pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,  tj.:
- wszystkie zaświadczenia  o  pomocy  de minimis jakie wnioskodawca (oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą) otrzymał w roku, w  którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2-ch poprzedzających go lat,
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę (i jednostki powiązane) - zał. Nr 2
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zał. Nr 3,
c)  informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dot. w szczególności wnioskodawcy (oraz jednostek gospodarczych powiązanych)  i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą  na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
d) dokumenty  finansowe  pozwalające ocenić sytuację  wnioskodawcy/ów (oraz jednostek gospodarczych powiązanych z wnioskodawcą) – za rok, w  którym wnioskodawca/y ubiega/ją się o pomoc, oraz z dwóch poprzedzających go lat,
e) rating przedsiębiorcy, a w przypadku jego braku oświadczenie o kondycji ekonomiczno – finansowej  firmy ze wskazaniem kategorii ratingowej: AAA-A, BBB, BB, B, CCC - (objaśnienie na str.7 wniosku pkt III),
f) informację czy równocześnie z przedmiotowym wnioskiem, wnioskodawca składał w innych instytucjach wnioski w sprawie udzielenia pomocy de minimis – zał. Nr 4.
Nieprzedstawienie  przez wnioskodawcę – przedsiębiorcę żądanych dokumentów, wymienionych w pkt. 10,  spowoduje, że wniosek w zakresie rozłożenia należności na raty nie będzie uwzględniony, a  przekształcenie  nastąpi za jednorazową odpłatnością.
11. inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

IV. Podmioty, które są przedsiębiorcami, prowadzą działalność gospodarczą i:
deklarują wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia w ratach  - bez uwzględnienia
przepisów o pomocy publicznej, z zastosowaniem Zarządzenia nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014 r. (objaśnienie na str.6 wniosku pkt II)  składają:
1. wypełniony wniosek,
2. oświadczenie wnioskodawcy zawierające deklarację wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia w ratach - z zastosowaniem Zarządzenia nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014 r. – zał. Nr 5
3. aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym
4. aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
5. kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału),
6. dokumenty potwierdzające następstwo prawne – zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (w przypadku wystąpienia takiej sytuacji),
7. dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany),
8. dowody uiszczenia opłat skarbowych,
9. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osób prawnych (oryginał lub  uwierzytelniona kopia),                                                                                           
10. uchwała właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na nabycie własności gruntu poprzez przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości,
11. inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

V. Podmioty będące osobami fizycznymi, które korzystają z nieodpłatnego przekształcenia (objaśnienie na str.6 wniosku pkt I .1. ppkt 1.2.) składają:
1. wypełniony wniosek,
2. aktualny odpis z księgi wieczystej  nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym,
3. aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
4. kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału),
5. dokumenty potwierdzające następstwo prawne – zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (w przypadku wystąpienia takiej sytuacji),
6. dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków - (jeśli taki został wydany),
7. dowody uiszczenia opłat skarbowych,
8. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - (w przypadku osób prawnych),
9. uchwała właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na nabycie własności gruntu poprzez przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  (w przypadku osób prawnych),
10. inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł.
Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia (jeśli są ustanowione) - 17 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od  ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, PKO BP S.A. II Oddział  w Płocku, numer konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od uzyskania wszelkich opinii w sprawie i wykonania operatu szacunkowego.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3, doręczenie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub jego siedziby.

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności  nieruchomości.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 241 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 474 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej .

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek: 8.30-17.30, piątek: 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
data publikacji: 
środa, 19 października 2005, godz. 09:46
ostatnia zmiana: 
czwartek, 09 sierpnia 2018, godz. 12:55 -> historia zmian  (73)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
43 591 376

Stopka