Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.

 

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa wydaje się na prośbę: rodziny zmarłego, osoby upoważnionej, bądź placówki konsularnej (zezwolenie wymagane jest jako jeden z dokumentów do uzyskania pozwolenia na przywóz zwłok do kraju).

NIEZBĘDNY  FORMULARZ: wniosek (do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7).

WYMAGANE DOKUMENTY: 

● Wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, który powinien zawierać następujące dane:

1. Nazwisko,imię lub imiona, nazwisko rodowe osoby zmarłej,

2. Data i miejsce urodzenia osoby zmarłej,

3. Ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,

4. Data i miejsce zgonu,

5. Miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,

6. Miejsce pochówku osoby zmarłej,

7. Środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,

8. Nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

● Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub dokument urzędowy stwierdzający, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742),

● Pełnomocnictwo (wymagane w przypadku braku pokrewieństwa z osobą zmarłą) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty (art. 32 i art. 33 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), wzór pełnomocnictwa

● Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473),  wzór oświadczenia

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 

● Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.

● Opłata skarbowa 17,00 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (zwolnione od opłaty jest pelnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej ( z dopiskiem: opłata skarbowa za pełnomocnictwo) dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie decyzji o zezwoleniu na sprowadzenie zwłok lub szczątków zwłok ludzkich z obcego państwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Komunalnych, Zespół Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, pok. E-31.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Z 2001 Nr 152, poz. 1742),
- Ustawa z dnia 16 listopada z 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 t.j.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 marca 2020, godz. 12:40 -> historia zmian  (50)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 001

Stopka